การบริหารการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโรงเรียนกีฬาในเขตภาคเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Main Article Content

เมศธพร เมฆผึ้ง
สาโรจน์ แก้วอรุณ
สุดา เนตรสว่าง
ธรรมรส โชติกุญชร

บทคัดย่อ

การการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโรงเรียนกีฬาในเขตภาคเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโรงเรียนกีฬาในเขตภาคเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 15 คน ฝึกสอนกีฬาและครูผู้สอนวิชาสามัญ 71 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนำเสนอโดยวิธีพรรณนา


            ผลการวิจัย พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผน ด้านการนำองค์กร ด้านการกำกับดูแลองค์กร ตามลำดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือ ด้านการจัดการองค์กร


            แนวทางการพัฒนาการบริหารการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโรงเรียนกีฬาในเขตภาคเหนือสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ ควรมีการบูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬา และผู้บริหารควรมีบทบาทของผู้นำองค์กร รู้จักการสร้างแรงจูงใจ และใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ควรมีการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำผลการมาพัฒนาและวางแผนให้นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป


คำสำคัญ : การบริหารการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ,กีฬาสู่ความเป็นเลิศ, การพัฒนาที่ยั่งยืน

Article Details

บท
Research Articles

References

เกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 มกราคม 2567)

ชัชวาลย์ เพ็ชรไทย. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มกราคม 2567)

ชีวิน อ่อนละออ,สุชาติ บางวิเศษและกานนท์ แสนเภา. (2565) แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศของการกีฬาจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, 12(3), 154-164

ณัฐกานต์ ขันทอง. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารด้านกีฬาโรงเรียนกีฬาในประเทศ ไทย. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.

ณัฐชานิตย์ ธนธรรมพานนท์. (2556). แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ ออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธนบัตร พูนโสภิณ. (2564). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

บงกช จันทร์สุขวงค์. (2526). รูปแบบการจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

บรรจง อมรชีวิน. (2547). วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรอง. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ปัญญา อินทเจริญ. (2562). รูปแบบการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศใน สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ นันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พิชญาภา จันทศรี. (2563). กลยุทธ์การจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการ กีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ภานุ ศรีวิสุทธิ์. (2559). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ภัทรกร เบ็ญมาศ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬามวยปล้ำระดับเยาวชน ภาค 5. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยา เขตเชียงใหม่.

มัลลิกา ต้นสอน. (2544). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซ์เบอร์เน็ท จํากัด

วิโรจน์ สารรัตนะ, สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์. (2546). ผู้บริหารใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาและ โรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 26(3)6-3. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิเชียร วิทยอุดม. (2548). ภาวะผ้นํา ฉบับก้าวล้ำยุค. กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2546). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุทธ

สุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์,ณรงค์ พิมสารและสิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต. (2563) รูปแบบการ บริหารงานวิชาการสู่ ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมเจตร์ รอดนารายณ์. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 มกราคม 2567)

สัมพันธ์ พิริยธำรงกุล. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 มกราคม 2567)

สุธาวัลย์ ปิติจะ. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 มกราคม 2567)