ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Main Article Content

สันติมา ทองคำ
ทัศนีย์ บุญมาภิ
สังวาร วังแจ่ม
สุรศักดิ์ สุทธศิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และแนวทางพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้สอน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2566 รวมผู้บริหารและครูผู้สอนทั้งสิ้น จำนวน 118 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามลำดับ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน


แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา   คือ  1) ผู้บริหารควรมีแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และควรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล  2) ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลกับครูและบุคลากร 3) ผู้บริหารควรใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนการสอน 4) ผู้บริหารควรพัฒนาและส่งเสริมครูให้แต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์  คิดค้นงานใหม่ๆ  มีการจัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องการศึกษาเอกชน  


 

Article Details

บท
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). คู่มือผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อ รองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. นครปฐม :สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.

ขนิษฐา แสงโยธี และคณะ. (2565). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.วารสารวิชาการ, 5(1),182

คอลีล ผิวดี. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 สิงหาคม 2566)

ทิพยงค์ รักษาสิน. (2564). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์: สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ธัญญามาศ แดงสีดา. (2565). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยเกริก.

ปรีชา พยายาม. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 6 สิงหาคม 2566)

ผุสดี จิรนากุล. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, การค้นคว้าอิสระปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยพะเยา.

พนิดา ตระหง่าน และคณะ. (2565). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วารสารฝน แก่นสารอคาเดมี,7(2),197

รุ้งนภา จันทร์ลี. (2562). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.

มานิตย์ ทองคำ. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 3 สิงหาคม 2566)