การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

Main Article Content

จุฬารัตน์ วงษ์สว่าง
สาโรจน์ แก้วอรุณ
สุดา เนตรสว่าง
ธรรมรส โชติกุญชร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการและศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวน 320 คน ทำการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามความคิดเห็น กลุ่มเป้าหมายคือผู้ทรงคุณวุฒิได้จากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการนิเทศ


          แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการควรรวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติให้เป็นระบบ ด้านการพัฒนาหลักสูตรควรกำหนดโครงสร้างและวางแผนพัฒนา ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ควรพัฒนาสื่อที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  ด้านกระบวนการการเรียนรู้ผู้บริหารต้องมีบทบาทในการกำหนดแนวทาง ด้านการนิเทศต้องเป็นการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารกับครู ด้านการวัดและประเมินผลเป็นการสะท้อนผลการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน มีการประชุมกำหนดแนวปฏิบัติ

Article Details

บท
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

กมล ภู่ประเสริฐ (2544) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา : กรุงเทพมหานคร ทิป์ พับบลิเคชั่น

กษิดิ์เดช พุ่มสาขา. (2553). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีอ่างทองปีการศึกษา 2553.โรงเรียนสตรีอ่างทอง, อ่างทอง.

จิตณา มั่นคง. (2554). การดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

จารุกิตติ์ สิทธิยานนท์. (2559). แนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลเมืองโลกศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดิเรก วรรณเศียร, ประสิทธิ์ เขียว และนพรุจ ศักดิ์ศิริ. (2554). วิจัยและพัฒนารูปแบบ การจัดการการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล. สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ธนสาร บัลลังก์ปัทมา .(2558). โรงเรียนมาตรฐานสากล. นิตยสารจุลทรรศน์.1(3)

พิชัย เหลืองอรุณ. (2555, มกราคม-มิถุนายน). สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED), 7(1), 261–275.

ภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน์. (2555). สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, และวิบูลย์ โตวณะบุตร. (2542). หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.