การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป ในเขตภาคเหนือ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

Main Article Content

ปาณิสรา จันทะมา
สังวาร วังแจ่ม
ทัศนีย์ บุญมาภิ
สุรศักดิ์ สุทธสิริ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปในเขตภาคเหนือ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู จำนวน 97 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา


          ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักความคุ้มค่า รองลงมา คือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรมและด้านหลักคุณธรรม ตามลำดับ


          แนวทางพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารควรมีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาอย่างทั่วถึง ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ผู้บริหารควรวางแผนการปฏิบัติงาน ใช้ระบบติดตามผล ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารควรสร้างทีมที่มีการผสมผสานของบุคลากรที่มีความหลากหลายในด้านวัย และทักษะที่แตกต่างกัน และด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารควรวิเคราะห์ความคุ้มทุนของโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและเรียนรู้ต่อไป

Article Details

บท
Research Articles

References

กองนโยบายและแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. (2566). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ พ.ศ.2565-2569. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์.

ขันแก้ว พรมคำ. (2564). การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา

การบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จุฑามาส นาคปฐม. (2559). การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี. วิทยานิพนธ์

ตามหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา.

ฐิตินันท์ ดาวศรีและคณะ. (2564). แนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในศตวรรษที่

วารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,

(1), 60-61.

นรมน ขันตี. (2561). การศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี ระยองและตราด. วิทยานิพนธ์

ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

พรรณี.

นิตยา คงเกษม. (2562). แนวทางการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพระบางเจ้าพระยา เมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1. วิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.

พงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์. (2563). ปัจจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผล โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23.

วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

มะลิพร แดงตะขบ. (2558). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1. สารนิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

วารุณี โพธิ์คำ. (2563). การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า. วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ. บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา, 5(1), 53.

ศุภณัฐ กุมภาว์. (2563). การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์เขต 3. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.

สิชล เพิ่มพูน. (2560). การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.

วิทยานิพนธ์ ตาม หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สิรินญา ศิริประโคน. (2561). การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนบ้านมาบเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง

เขต 1. การศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก.

สุกานดา สไลมาน. (2560). การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต วิทยานิพนธ์สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.