การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในสหวิทยาเขตดอยสุเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

Main Article Content

กัลยารัตน์ ก้อนแก้ว
สาโรจน์ แก้วอรุณ
สุดา เนตรสว่าง
ธรรมรส โชติกุญชร

บทคัดย่อ

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในสหวิทยาเขตดอยสุเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในสหวิทยาเขตดอยสุเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชากรจำนวน 569 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 226 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ จำนวน 6 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้เป็นแบบพื้นฐาน


ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในสหวิทยาเขตดอยสุเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด และในส่วนของด้านการนำองค์กร ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ด้านการจัดการ กระบวนการดำเนินการ ด้านผลลัพธ์การดำเนินการและด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ


แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในสหวิทยาเขตดอยสุเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นดังนี้ สถานศึกษาควรมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผู้นำองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นแบบอย่างที่ดี ควรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ มีการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพและมีกระบวนการจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมสากล

Article Details

บท
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แนวทางการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

จิตราภรณ์ สามไชย. (2561). แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 41. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ชนิดา ปากหวาน. (2565). การพัฒนาแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.

ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2558). การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน.กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อกรุงเทพฯ.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยสาสน์.

พัชรัตน์ วุฒิญาณ. (2565). ถอดบทเรียนความสำเร็จการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาสู่

โรงเรียนมาตรฐานสากล: พหุกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 39. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

เรียม สุขกล้ำ. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูกับ

ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศศิพร รินทะ. (2558). การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐาน

สากล:กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31.

วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. คณะครุศาสตร์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2558). วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ :

จิรวัฒน์เอ็กเพรส.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). แนวทางการดําเนินงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ: ผู้พิมพ์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยใน

ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความ

เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: บริษัทวีชั่นพริ้นท์แอนท์มีเดียจำกัด.

สุธรรม ธรรมทัศนานนท์. (2559). หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา.

มหาสารคาม : ภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สุธี สุทธิสมบูรณ์สมาน และ รังสิโยกฤษฎ์. (2559). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ :

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

สุริยา ห้าวหาญ. (2559). รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2558). การวิจัยการประเมินความต้องการจําเป็น. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.