บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Main Article Content

สุนีย์ มูลสุตา
สังวาร วังแจ่ม
ทัศนีย์ บุญมาภิ
มานะ ครุฑธาโรจน์

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 136 คน และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


          ผลการวิจัย พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  คือ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  กำหนดแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการบริหารจัดการ จัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่จําเป็นสําหรับครูและนักเรียนอย่างครอบคลุมรอบด้าน กำหนดนโยบายการบริหารงบประมาณในการจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่จําเป็นสําหรับครูและนักเรียน  ส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการสอนของครูโดยเน้นการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  ปรับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน กำหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการส่งเสริมให้มีการนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนไปใช้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนอย่างเป็นกระบวนการ จนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Article Details

บท
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายและมาตรฐานการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:กระทรวงศึกษาธิการ.

กัลยาณี บังสี.(2566).บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามทรรศนะของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร.วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่1(มกราคม – มิถุนายน พ.ศ 2566.

ณัฏฐินี มหานิติพงษ์และคณะ.(2564).บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษาในอำเภอบุณฑริกสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5.วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย ปีที่5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564.

บุญชม ศรีสะอาด.(2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

พุทธิพงษ์ ทองเขียว. (2562). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ยุภาวรัตน์ ขันตีกรม.(2565).บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสงเสริมเทคโนโลยี สารสนเทศและการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ.วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565.

วัชราภรณ์ คงเกิด.(2560). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

วัฒนชัย บุญสนอง. (2561). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู้ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

ศศิกาญจน์ แปงงามนวกุล. (2561). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. (การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยพะเยา.

เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2559).การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล.(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/52232/-edu-t2s1-t2-t2s3-.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Educational and Psychological Measurement.New York: Minnisota University.