การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ในสหวิทยาเขตดอยม่อนแจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

Main Article Content

พริม เชิงดอย
สาโรจน์ แก้วอรุณ
สุดา เนตรสว่าง
ธรรมรส โชติกุญชร

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ในสหวิทยาเขตดอยม่อนแจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ในสหวิทยาเขตดอยม่อนแจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 162 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบผสมผสาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับและแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


       ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ในสหวิทยาเขตดอยม่อนแจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านการวัด              การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านผลลัพธ์ ตามลำดับ


       แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลในสหวิทยาเขตดอยม่อนแจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้บริหารควรมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจนสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง   ซึ่งเป็นฐานที่สำคัญในการสร้างวิสัยทัศน์ ควรสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนเป็นที่สำคัญ ตระหนักถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษา     มีระบบการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จะนำไปใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน กำหนดประเด็นปัญหาในการพัฒนาทางการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม และติดตามการจัดทำผล การดำเนินการของโรงเรียนทุกปีการศึกษา

Article Details

บท
Research Articles

References

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่10. กรุงเทพฯ:

บริษัท สุวีริยาสาส์น จำกัด.

พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์. (2559). การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย. การค้นคว้าอิสระ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พิสมัย เคนโพธิ์. (2560). การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

เมธี ทองคำ. (2558). การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ศราวุธ คำแก้ว. (2559). รูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สายรุ่ง มีหลาย. (2560). การศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา. การค้นคว้าอิสระ มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา.

.(2566). สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม่. สืบค้น 3 ธันวาคม 2566, จากhttps://www.secondarycm.go. /web/ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักคณะกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ. (2555). เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักคณะกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2565). แนวทางการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับแก้ไข 2565. กรุงเทพฯ: ไอเดีย แอนด์พริ้นติ้ง.

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.(2565) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2565 – 2568. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สุปราณี อุทยานวรรธนะ. (2557). การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.

อภิรักษ์ คงทวี.(2556). แนวทางการดำเนินงานบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อารีรัตน์ บุตตะไมล์. (2562). การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

อุดม ชูลีวรรณ และชวลิต เกิดทิพย์. (2560). องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา

สู่ความเป็นเลิศระดับสากล. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.