การประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานศึกษาในกลุ่มศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สายเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Main Article Content

ธวัช ศรีมูล
ทัศนีย์ บุญมาภิ
สังวาร วังแจ่ม
สุรศักดิ์ สุทธสิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการ และหาแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานศึกษาในกลุ่มศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สายเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งหมด  116 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม เลือกแบบเจาะจง จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และแบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


           ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน คือ 1) ควรสังเคราะห์ขอมูล กำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา 2) ควรสำรวจปัญหาที่สำคัญ วิเคราะห์และระบุปัญหา เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 3) ควรมีการรวบรวมจัดเก็บและบริหารข้อมูลให้เป็นระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลที่มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน 4) ควรจัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน แก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสรุปรายงานผล 5) ควรกำหนดปฏิทินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายใน มีการตรวจสอบการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและมีการประเมินผล รายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 6) ควรมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และนำมาประมวลผลให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 7) ควรทบทวนผลสรุปจากรายงานประจำปีโดยละเอียด จัดทำแผนปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ 8) ควรสะท้อนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

Article Details

บท
Research Articles

References

จำนงค์ จั่นวิจิตร. (2559). การศึกษาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยการมีส่วนร่วมของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ณัฐพล จันทร์พล. (2564). การพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพภายใน สาหรับ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2.

วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ตัสนีม สะอะ. (2564). การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก

สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี. การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชา

การบริหารการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ธนพล วงศ์ฉลาด. (2564). การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา

การบริหารและพัฒนาการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มยุรี วรวรรณ. (2563). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม. การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มาณพ แจ้งพลอย. (2556). การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ์

ปริญญาครุศาสตร-มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

มาหะมะบาคอรี มาซอ. (2564). การบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3. การค้นคว้าอิสระ

การศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ลดาวัลย์ ตั้งมั่น. (2561). การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธรานี. วิทยานิพนธ์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี.

วิวัฒน์ น้อยพิทักษ์. (2563). สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.