การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สุชานันท์ ศรีใจ
สาโรจน์ แก้วอรุณ
สุดา เนตรสว่าง
ธรรมรส โชติกุญชร

บทคัดย่อ

                    การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล    เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวนทั้งหมด  204 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสัมภาษณ์ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม และ   การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


                     ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล   เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่  ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ด้านการวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการนำองค์กร  ด้านผลลัพธ์ ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


                     แนวทางพบว่า การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดอำนาจหน้าที่  มีการกระจายอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน  มีการบริหารจัดการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน กำหนดความต้องการ ความจำเป็นและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการรวบรวม วิเคราะห์จัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาจัดการบุคลากร เพื่อให้มีการใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของโรงเรียน มีการกำหนดสมรรถนะหลักและระบบงาน การออกแบบการจัดการและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

Article Details

บท
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2560.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย.

กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา. (2561). ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

จักรกรี โพธิ์ศรี. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17. วิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่9). กรุงเทพฯ : บริษัท

สุวีริยาสาส์น จำกัด.

ปฏิวัติ ศรีทิพย์ศักดิ์. (2565). การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล : โรงเรียนฮอด พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่.การค้นคว้าอิสระปริญญา มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่.

พัชรัตน์ วุฒิญาณ. (2565).ถอดบทเรียนความสำเร็จการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษา

สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล: พหุกรณีศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์. (2559). การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล: กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พรรณวดี ปามุทา. (2559). ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ระดับ ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชสยาม

พิสมัย เคนโพธิ์. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. วิทยานิพนธ์ปริญญา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2560.

พรทิพย์ บุญขวัญ (2564). กระบวนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม (2565). การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศของกลุ่ม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา

เมธี ทองคำ. (2558). การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ

โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม.

โรงเรียนบ้านสันกำแพง. (2566). ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันกำแพง. ค้นเมื่อ 5

กันยายน 2566, จาก http://www.bsk.ac.th.

โรงเรียนสันกำแพง. (2566). ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสันกำแพง. ค้นเมื่อ 5 กันยายน 2566,

จากhttp://www.skpschool.net.

โรงเรียนบ้านสันกำแพง. (2566). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-

Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2565 .ค้นเมื่อ 5 กันยายน 2566,

จาก http://www.bsk.ac.th.

โรงเรียนสันกำแพง. (2566). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-

Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2565. ค้นเมื่อ 5 กันยายน 2566,

จากhttp://www.skpschool.net.

ศุภกฤต หล้าหลั่น (2564). การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวัฒนา.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศุภวรรณ จันทิ (2561). ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนวัด

มะเกลือ กาญจนลักษณ์วิทยา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

ศิลปกร

สายรุ่ง มีหลาย (2560). การศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

จังหวัดพะเยา วิทยานิพนธ์ ปริญญา มหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

สุจินดา เอี่ยมศิริ. (2558). สภาพพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตราฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. วิทยานิพนธ์ ค.ม. บุรีรัมย์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

สุวิทย์ โคตวงษ์. (2558). การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ค.ม.,

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี.