ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Main Article Content

ชัยทัต ยาตา
สิทธิชัย มูลเขียน
สุรัตน์ ศรีดาเดช
ประกอบ สาระวรรณ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันในองค์กรของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชากรและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษา อำเภอเหนือคลองมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก  รองลงมา ด้านความคิดสร้างสรรค์  อยู่ในระดับมาก  รองลงมาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในระดับมาก ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม อยู่ในระดับรองลงมา และในระดับสุดท้าย ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก


แนวทางการพัฒนา คือ 1) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรช่วยกันคิด ช่วยกันระดมสมองในการเสนอแนะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจ  2) ควรมีแนวทางในการประเมินผลการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษา 3) ควรให้สถานศึกษาได้มีการจัดการความรู้ที่หลากหลาย 4) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่เริ่มคิดวิสัยทัศน์สถานศึกษา5) ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันทั้งบุคลากรในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และได้มาตรฐาน

Article Details

บท
Research Articles

References

กุลชลี จงเจริญ. (2561). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม. ในประมวลสาระชุดวิชา นวัตกรรมการ บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ หน่วยที่ 12. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

คอลีน ผิวดี. (7 สิงหาคม 2566). สัมภาษณ์. ผู้อำนวยการ. โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์.

จีราภา ประพันธ์พัฒน์. (2560). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ฐิตินันท์ นันทะศรี. (2563). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

บริพัฒน์ สารผล. (2565). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปรีชา พยายาม. (6 สิงหาคม 2566). สัมภาษณ์. ผู้อำนวยการ. โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่.

ปุญญพัฒน์ สิงห์จารย์. (2564). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมขอผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

แพรวพรรณ เปรมลาภ. (2565). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

มานิตย์ ทองคำ. (3 สิงหาคม 2566). สัมภาษณ์. ผู้อำนวยการ. โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์.