ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

Main Article Content

วรัญญา ชาญกล้า
สุรัตน์ ศรีดาเดช
สิทธิชัย มูลเขียน
ประกอบ สาระวรรณ

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประชากร ได้แก่ ครูในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง จำนวน 210 คน และผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


       ผลการวิจัย พบว่า ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ รองลงมาทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการองค์การ  ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์


       แนวทางพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและเป็นความจริงตรงประเด็นกับบุคลากร โดยนำใช้เทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เปิดโอกาสให้ชุมชุน หรือหน่วยงานภายนอก เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการองค์การ  เช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยสร้างความตระหนักให้ทราบถึงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียน สุดท้ายผู้บริหารควรมีมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออกพร้อมที่จะเผชิญ เสี่ยงสภาพการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต ควรมีทักษะ ความเข้าใจธรรมชาติความต้องการของคน และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ร่วมงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

Article Details

บท
Research Articles

References

กรรณิกา เรดมอนด์. (2559). ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

ไกรศร เจียมทอง. (2561). ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. วิทยานิพนธ์ คุรุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โชคชัย นาไชย. (2559). ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

บุญส่ง กรุงชาลี. (2561). ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ คุรุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

พิมลพรรณ เพชรสมบัติ. (2560). ทักษะการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

แพรดาว สนองผัน. (2557). ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ (2565). การศึกษารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา(2565). รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 2565

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม(2565). รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. (2556). ทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่21: 21st Century skills: Rethinking how students learn. สำนักพิมพ์โอเพ่นเวิร์ส

วัชรินทร์ จันทโร. (2563). ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. วารสารวิชาการวิทยาลัย สันตพล, 6(2), 86.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่21. กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น.

ศศิตา เพลินจิต. (2558). ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

ศศิรดา แพงไทย(2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21.วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย,6(1), 7-11.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน(2565). รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

สิริธัญญ์ ประสุนิงค์. (2559). ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 25. สารนิพนธ์ ศษ.ม.นครปฐม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

สุกรรยา อังคุระษี (2565). ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2. สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อติกาญจน์ ศรีสังข์. (2564). ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

Baird. (2006). Skills of an Effective Administrator. Harvard: Harvard Business Review.

Hoyle, English and Steffy (2005). Skills for Successful 21st Century School Leaders. [n.p.].Leaders: 21st Century Skills และ NationalAssociation of Secondary School Principals (NASSP). [n.p.].

Weigel. (2012). Management Skills for the 21st Century: Avis Gaze /Preparing School