การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

Main Article Content

ศิริวรรณ อยู่ถมยา
สังวาร วังแจ่ม
ทัศนีย์ บุญมาภิ
สุรศักดิ์ สุทธสิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ และ แนวทางพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 105 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม เลือกแบบเจาะจง จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัย พบว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการนำองค์กร ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ ด้านการมุ่งเน้นเด็กปฐมวัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และด้านการจัดการกระบวนการตามลำดับ


แนวทางการพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ด้านการนำองค์กร ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ควรศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้านการมุ่งเน้นเด็กปฐมวัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรสำรวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ควรสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการกระบวนการ ควรระดมความคิดเพื่อร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมที่จะใช้ในการดำเนินงาน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและด้านผลลัพธ์การดำเนินการ ควรพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

Article Details

บท
Research Articles

References

ชนิดา ปากหวาน. (2565). การพัฒนาแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ทวน เที่ยงเจริญ. (2563). การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

นัฐฐยา พิพัฒน์นราธร และนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ. (2561). การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม -

มิถุนายน 2561.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สุวีริยสาสน์.

วินัย ขนาดขจี. (2566). การพัฒนาสถานศึกษาตามแนว PMQA ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566.

วิศนีย์ สีเอี่ยม. (2561). การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ส่งผลต่อระบบสนับสนุนการ

ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561.

สังวาร วังแจ่ม. (2566). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่

กรกฎาคม - กันยายน 2566.

สันวิช แก้วมี (2561). การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สุพิศ โสภา. (2560). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม. วารสารวิทยาลัย

บัณฑิตเอเชีย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579. กรุงเทพฯ :

ฟริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ.

อุดม ชูลีวรรณ และชวลิต เกิดทิพย์. (2560). องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่

ความเป็นเลิศระดับสากล. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3

กันยายน - ธันวาคม 2560.