ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

ภาณุวิทย์ ถูกนึก
ลำไย สีหามาตย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับเทคนิค CIRC เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับเทคนิค CIRC (3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน  35 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (3) แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples)


ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับเทคนิค CIRC เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553), พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

จีรนุชภูทองเงิน ประสพสุขฤทธิเดช และชัยวัฒน์สุภัควรกุล. (2563). การพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14 (3), 45 – 53.

อดุลย์ วังศรีคุณ. (2557). การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21. บทความวิชาการ. ค.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2566). การแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2022. เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2567 https://pisathailand.ipst.ac.th/news-21/.

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565. (2565). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565. โรงเรียนดอกคำใต้ วิทยาคม : พะเยา.

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2559). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 7. นนทบุรี :พี บาลานซ์ดีไชด์แอนปริ้นติ้ง.

ทิศนา แขมมณี. (2560). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บัวลักษณ์ เพชรงาม. (2565). การพัฒนาแผนที่เส้นทางในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ภาษาไทยสำหรับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(6), 248 – 261.

ปัณฑิตา สุกดา และคณะ. (2556). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาไทยและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สุภาพร มีอาษา. (2560). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. การค้นคว้าอิสระ กศ.ม.. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

วิมลรัตน์ จตุรานนท์ และนลินี บําเรอราช. (2559). ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์. วิทยานิพนธ์ (กศม). สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยบูรพา.

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

Binod Neupane. (2019). Effectiveness of Role Play in Improving Speaking Skill. Journal of NELTA Gandaki, 1:11-18.

Wilbur Schramm. (1954). The process and effects of mass communication. University of Illinois Press, Urbana.

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016–2017. เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2567 https://www.weforum.org/publications/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1/