การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายสลากออมทรัพย์ ธอส. กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัล จังหวัดระยอง

Main Article Content

สิริเพ็ญ แก้ววิเชียร
ลีลาวดี พัฒนรัชต์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายสลากออมทรัพย์ ธอส. กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัล จังหวัดระยอง การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อสลากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัล จังหวัดระยอง จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. แตกต่างกัน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงาน และด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. และแนวทางเลือกที่แนะนำ คือ แนวทางการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

Article Details

บท
Research Articles

References

กุสุมา ภูมิลำเนา. (2566). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ณภัสสรณ์ สิริกรประพัฒน์ และคณะ. (2564). แนวทางการเพิ่มยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราศีไศล. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ. ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต.

ณัฐ ยงวัฒนา. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2566). ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: https://www.ghbank.co.th.

ธีรพัฒน์ อุบาลี. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจันทบุรี. การศึกษาค้นคว้าอิสระ, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา. 2566 . วางกลยุทธ์ธุรกิจให้ถูกจุด กับ TOWS Matrix. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: https://www.popticles.com/business/tows-matrix/.

พิตติยานัน แสงทอง. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของลูกค้า ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ศุทธวิชญ์ นารากุล และธนา สมพรเสริม. (2561). ความแตกต่างของปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสลากออมสินและสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“GRADUATE SCHOOL MINI-CONFERENCE 2018.” 29 มิถุนายน 2561. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สุรัตนา กิจเรือนทอง และปราณี เอี่ยมลออภักดี. (2564). การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดการใช้บริการเงินฝากสถากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ. ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต.

Kotler, P. & Keller, K. L. (2012). Marketing management. (12thed.). Edinburgh Gate: Pearson Education.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row.