การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Main Article Content

บุญรักษา กาลาศรี
ชูชีพ ประทุมเวียง
พงษ์ธร สิงห์พันธ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตาม ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดของสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 320 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 32 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .96 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t – test ) และทดสอบค่าเอฟ (F - test) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทดสอบโดยวิธีการของ Sheffe's ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง และขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประสบการณ์ในการทำงานพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน  3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านการมีวิสัยทัศน์และการเผยแพร่วิสัยทัศน์ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารสกานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดในการกำหนดวิสัยทัศน์ 2. ด้านการมีความยืดหยุ่นควรมีการจัดอบรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานเพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับตามสถานการณ์ต่าง ๆได้ 3. ด้านการมีจินตนาการควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาสที่จะไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 4. ด้านการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ควรมีการอบรมเพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

Article Details

บท
Research Articles

References

กฤษพล อัมระนันท์. การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอ แม่ วงศ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. การค้นคว้า อิสระ ศษ.ม. (การบริหารสถานศึกษา). นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559.

กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, วิไลพร เสรีวัฒน์, และจักรกฤษณ์ โพดาพล. ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ ควรค่าสําหรับทุกคนในอนาคต. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2556.

กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์. (ออนไลน์). 2556 (อ้างเมื่อ 13 มีนาคม 2565). จาก https://www.academia.edu/8634471/Creative_Leadership

กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์. โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษา. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. ภาวะผู้นำร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557.

ดวงแข ขำนอก. การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6. วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559.

ทวีภรณ์ วรชิน. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24. วิทยานิพนธ์ ด.ด. (การบริหารจัดการ การศึกษา). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.

พนิดา สุวรรณมาลา. ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.(การบริหาร การศึกษา). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.

เพ็ญนภา ศรีภูธร. การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง วิทยานิพนธ์ ค.ม.(การบริหาร การศึกษา). จันทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2562.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา (Best Practice UBON 1 : 2023 Model). อุบลราชธานี: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1, 2564.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ออนไลน์) 2564 (อ้างเมื่อ 12 มีนาคม 2565). จาก https://www.nesdc.go.th/download/Plan13/Doc/.pdf

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579.

กรุงเทพ ฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560.

สุภาพ ฤทธิ์บำรุง. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมี ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2566.

Krejcie, R. V. and Morgan. D. W. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 1970.