แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ สังกัดภาคตะวันออก

Main Article Content

อรอนงค์ พรมพิสาร
ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ สังกัดภาคตะวันออก พบว่า ความก้าวหน้าในอาชีพ นโยบายการบริหารขององค์กร การได้รับการยอมรับนับถือขององค์กรจากสังคม ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) มอบหมายงานที่เหมาะสมกับอายุ ความรู้ความสามารถและเงินเดือนของบุคลากร 2) การเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่ชัดเจน 3) หากองค์กรรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก จะสร้างการยอมรับจากสังคมและภาคประชาชน 4) กำหนดนโยบายให้ชัดเจน ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และ 5) ให้สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ

Article Details

บท
Research Articles

References

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2565). รายงานประจำปี 2565. สืบค้นจาก https://www.ghbank.co.th /information/report/annual-report/ สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2566.

วรรณิกา กันหา. (2562). แรงจูงใจในการทำงานกับความต้องการอยู่ต่อของพนักงานธนาคาร

ในจังหวัดเพชรบูรณ์. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วริศรา วิศิษโสภา. (2562). ปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย

สำนักงานใหญ่. (ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ

วัชระ แย้มชู. (2563). ปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกริก. กรุงเทพฯ.

ศศิวิมล กฤษณะพันธ์. (2561).ปัจจัยด้านแรงจูงใจและความสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัด กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. นนทบุรี.

Herzberg, F. (1979). The motivation to work. 2nd ed. New York: John Willey & Sons.

Peterson, E., & Plowman, E.G. (1989. Business organization and management.

Homewood, llinois: Richard D. Irwin.

Steers.R.M., & Porter. (1979). Motivation and work Behavior. New York: McGraw-Hill.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row.