กระบวนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

อัญชลี ชัยศรี
สำเริง ไกยวงค์
สุนทร ปัญญะพงษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้   โคกหนองนาโมเดล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ บุคคลสำคัญในการในการให้ข้อมูล จำนวน 11 คน ได้แก่ เจ้าของแปลงหรือผู้รับผิดชอบจุดขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สมาชิกกลุ่ม นักวิชาการและพัฒนากรที่รับผิดชอบงานโคกหนองนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดระบบข้อมูลแยกประเภทข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ประมวลข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการอธิบาย จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่กับบริบทในพื้นที่


          ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาโคกหนองนาโมเดล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1) การสร้างกลไกในการขับเคลื่อน 2) การพัฒนาคน 3) ทำแบบคนจน 4) การสร้างองค์ความรู้ และ5) การสร้างเครือข่ายและขยายผล

Article Details

บท
Research Articles

References

กรมการพัฒนาชุมชน. (2564). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา โมเดล แห่งน้ำใจและ

ความหวัง

กรมการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ต้นฉบับ (2018).

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน. (2560). โคกหนองนาโมเดล.เข้าถึงได้จาก

https://www.opsmoac.go.th/km-km_article-files-401591791792

บุณฑริกา จันทร์งาม. (2552). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรณีศึกษาชุมชนบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์: กรุงเทพฯ

Community Development Department. (2020). Guidelines for Operation of the

Community Model for Quality of Life Improvement according to New Theory Applied to “Khok Nong Na Model” Project. [In Thai]. Retrieved July 1, 2021 from https://district.cdd.go.th/banfang/wp-content /uploads/sites/

McGill, I., & Beaty, L. (1995). Action Learning. (2nd ed.). London: Kogan Page.

Thailand Development Research Institute. (2021). The social impact of the COVID-19 outbreak New ripples and measures that should be taken. [In Thai]. Retrieved July 11, 2021 from https://tdri.or.th/2021/01/impact-of-new-covid-19-wave/