ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application GHB ALL GEN ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์

Main Article Content

ธีรภรณ์ เกษประสิทธิ์
จรัชวรรณ จันทรรัตน์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application GHB ALL GEN ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามลูกค้าที่ใช้บริการในเขตนครราชสีมา จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขานครราชสีมา สาขาบุรีรัมย์ สาขาชัยภูมิ สาขาถนนจอมพล สาขาภูเขียว สาขานางรอง สาขาบัวใหญ่ สาขาปากช่อง และสาขาเซ็นทรัลโคราช จำนวน 400 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมีดังนี้ (1) ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ราคา บุคลากรและพนักงาน และกระบวนการให้บริการ (3) ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม และความสนใจ และ (4) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน

Article Details

บท
Research Articles

References

ณรงค์เกียรติ์ อ่ำบุญ. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Application MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/4866/1/narongkeart_aumb.pdf.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2565). รายงานประจำปี 2565. สืบค้นจาก https://www.ghbank.co.th/information/report/sustainability-report/. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2566.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา.

สานิตย์ หนูนิล และกนกวรา พวงประยงค์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในชนบทไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://ssed.nida.ac.th/images/jsd/Y21_2/10_Sanit.pdf.

สุชาดา ตันบุญเจริญ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://archive.cm.mahidol.ac.th/bitstream/123456789/3998/1/TP%20MM.085%202563.pdf.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row.