ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการยื่นกู้รูปแบบ Online ผ่าน App Ghb All Gen จากพนักงานขาย ผู้แทนโครงการ นายหน้า และรวมไปถึงลูกค้าในเขตขอนแก่น

Main Article Content

ชำนาญ บัวกอง
อนุฉัตร ช่ำชอง

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้พัฒนาการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใน รูปแบบ Online ในเขตขอนแก่น และเพื่อเพิ่มจำนวนรายที่ลูกค้ายื่นกู้ผ่าน App Ghb All Gen ธนาคารอาคาร สงเคราะห์เขตขอนแก่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ยื่นกู้ผ่าน App Ghb All Gen ในเขตขอนแก่น  ใช้วิธีการศึกษาแบบผสม ด้วยการเก็บแบบสอบถาม จำนวน 220 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 5 ราย ผลการศึกษา พบสาเหตุของปัญหา คือ การยื่นกู้ผ่าน App Ghb All Gen เป็นเรื่องใหม่ทำให้ลูกค้า แต่ละช่วงอายุรับรู้ เข้าใจ หรือรวมไปถึงการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ App Ghb All Gen มีรูปแบบการทำธุรกรรมที่ไม่หลากหลายและครอบคลุมเพียงพอ การใช้งานยังมีความซับซ้อน อีกทั้งการยื่นกู้ผ่าน App Ghb All Gen ยังไม่มีการทำการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนให้กับลูกค้าทั่วไป โครงการ หมู่บ้านจัดสรร รวมไปถึงกลุ่มนายหน้ายังไม่เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำการยื่นกู้ผ่าน App Ghb All Gen ที่ แท้จริง ทำให้กลุ่มลูกค้าข้างต้นบางกลุ่มยังมองว่าเป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือความยุ่งยากต่อการบริการสินเชื่อ เมื่อวิเคราะห์แล้วพบแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรจัดทำการอบรม พนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อนำข้อมูลความรู้มาใช้ในการแนะนำให้กับทีมงานสาขา เขต ภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในกระบวนการยื่นกู้ผ่าน App Ghb All Gen ให้สามารถบริการลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมไปถึงจัดโครงการอบรมให้กับพนักงานหมู่บ้านจัดสรร ตัวแทนโครงการ นายหน้าขายบ้าน เพื่อให้สามารถแนะนำการยื่นกู้ผ่าน App Ghb All Gen ให้สามารถบริการลูกค้าสินเชื่อ จากหมู่บ้านจัดสรร ตัวแทนโครงการ นายหน้าขายบ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อไป

Article Details

บท
Research Articles

References

คณนาถ ลัดพล. (2565). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Application GHB ALLของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร. เข้าถึงได้จาก: https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin92/6214154608.pdf. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2566.

ณัฐวุฒิ รัตนเคหะ. (2564). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการ สินเชื่อดิจิทัลของผู้บริโภค. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2564). ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: https://www.ghbank.co.th.

_______. (2565). ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: https://www.ghbank.co.th.

_______. (2566). ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: https://www.ghbank.co.th.

วรรณพร หวลมาณพ. (2558). พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ่งพลัสของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร. เข้าถึงได้จาก: http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5707010350_433 4_3004). สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2566.

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York : Johe Wiley & Sons. Inc.