การศึกษาทัศนคติ และการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่

Main Article Content

น้ำทิพย์ ดวงดี
ปราณี เอี่ยมละออภักดี

บทคัดย่อ

            การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ของลูกค้าลูกค้าธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ของลูกค้าลูกค้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สลากออมทรัพย์ และวงเงินในการซื้อสลากออมทรัพย์ที่ต่างกันมีการตัดสินใจในการซื้อสลากออมทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 2) ทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ของลูกค้าลูกค้าธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 3) การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ของลูกค้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Article Details

บท
Research Articles

References

กุสุมา ภูมิลำเนา. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สืบค้นจาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin92/6214155558.pdf. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2566.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2566). รายงานจำนวนลูกค้าธนาคาร. สืบค้นจาก https://www.ghbank.co.th/. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2566.

ธมลวรรณ สมพงศ์. (2564). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พัชณี มาเสถียร. (2564). การรับรู้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลของผู้บริโภค. สารนิพนการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ. มหาวิทยาลัยมหิดล.

รุ่งกานต์ เรืองยศ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุง. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สืบค้นจาก http://www.baabstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2562-5-11_1599049070.pdf. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2566.

สุจิตรา คำกัมพล. (2564). ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำสลากออมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row.