การพัฒนาผู้เรียนในเชิงพุทธปัญญาบูรณาการกับศาสตร์การสอนสมัยใหม่

Main Article Content

พระปลัดภัครวัฒน์ สีลเตโช (โพนสิงห์)

บทคัดย่อ

            บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในเชิงพุทธปัญญาบูรณาการกับศาสตร์การสอนสมัยใหม่ โดยใช้หลักปัญญา 3 ประการ ประกอบด้วย 1) สุตมยปัญญา ปัญญาได้จากฟังข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณา 2) จินตามยปัญญา ปัญญาได้จากการคิดวิเคราะห์ตรึกตรองความเป็นเหตุเป็นผล 3) ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่ได้จากการเจริญสติพิจารณา โดยบูรณาการกับศาสตร์การสอนสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน สร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในเนื้อหา และหาแนวทางปรับปรุงเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการศึกษาให้ผู้เรียน

Article Details

บท
Articles

References

จันทนี เจริญศรี. (2563). บทวิเคราะห์ 7 New Normal ที่อาจได้เห็นในสังคมไทยในวันที่โควิด-19

หายไป. (ออนไลน์). จาก https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124543

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2555). ญาณวิทยา (ทฤษฏีความรู้). นครปฐม: สาละพิมพ์.

ทิศนา แขมมณีและคณะ (2545). กระบวนการเรียนรู้ : ความหมาย แนวทางพัฒนาและปัญญา

ข้องใจ. กรุงเทพมหานคร : เอกสารเผยแพร่ในโครงการ วพร. ลำดับที่ 01.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2553). วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์

สมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2525). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร :

คณะระดมธรรม และธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิมพันธ์ เตชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข. (2559). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

พิมพิลัย หงษาคำ. (2561). หลักการพระพุทธศาสนากับหลักการวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์). จาก

https://sites.google.com/site/fon5481136057/hnwy-thi-1/1-2.

มนต์นภัส มโนการณ์. (2561). ศาสตร์การสอนแนวใหม่. ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทยฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัตนะ บัวสนธ์. (2552). ปรัชญาวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพมหานคร :

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.