ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนามัคคุเทศก์ในประเทศไทย

Main Article Content

นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
สังเวียน เทพผา

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนามัคคุเทศก์ของต่างประเทศ และประเทศไทย รวมไปถึงวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนามัคคุเทศก์ในประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนามัคคุเทศก์ในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนามัคคุเทศก์ในประเทศไทย พบว่า ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้บังคับอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดบทกำหนดโทษมัคคุเทศก์ที่ไม่มีการกำหนดโทษทางปกครอง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์โดยกำหนดคุณสมบัติของการเป็นมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ และการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ตามคณะกรรมการกำหนด และแก้ไขเพิ่มเติมให้มัคคุเทศก์ทั่วไปสามารถเข้าไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์ในเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประกาศเป็นเขตพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนเฉพาะได้ รวมไปถึงให้เพิ่มเติมบทกำหนดโทษที่เป็นโทษทางปกครองเพื่อจะได้ส่งเสริม และพัฒนามัคคุเทศก์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืน สืบไป

Article Details

บท
Research Articles

References

กรมการท่องเที่ยว. (2557). คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร.พิมพ์ครั้งที่ 2. พิมพ์ที่ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก https://pattani.mots.go.th/news_view.php?nid=544

ประกาศพระราชโองการเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2561

ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ (2560) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ (Principle of Tourist Guide) รหัสวิชา VN71101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อรวรรณ เกสร, กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์. ออนไลน์ เข้าถึงได้จากhttps://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1848