ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตภาคเหนือตอนล่าง

Main Article Content

ลัดดา อินต๊ะใจ
อรุณี นุสิทธิ์
ศุภนารี พิรส

บทคัดย่อ

            บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กรและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 385 คน จากผู้ที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตภาคเหนือตอนล่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตภาคเหนือตอนล่าง ภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตภาคเหนือตอนล่าง ภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านเอกลักษณ์ขององค์กรส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตภาคเหนือตอนล่าง คิดเป็นร้อยละ 38.40 และ 4) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า และด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตภาคเหนือตอนล่าง คิดเป็นร้อยละ 35.40และเข้าใจลูกค้า และด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตภาคเหนือตอนล่าง

Article Details

บท
Research Articles

References

ชุลีพร จุมพลหล้า. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่. หลักสูตบริหารธุรกิจมหาบัณทิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2566). ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: https://www.ghbank.co.th/information/about/ghbank-general-infomation/. (วันที่ค้นข้อมูล: 10 มีนาคม 2566).

ธันวา อานทิพย์สุวรรณ. (2559). ภาพลักษณ์ร้านค้าและความตระหนักถึงตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีในการเข้าใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อร้านแมคโดนัลด์ สาขาพาต้าปิ่นเกล้า. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธานินท์ ศิลป์จารุ. (2563). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 18). กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

ไพศาล ฤทธิกุล. (2559). อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าธนาคารต่างชาติ กรณีศึกษา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน). หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ์. (2562). คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ำของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ภาค 203. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปกร.

วัลลี คำสมนึก. (2564). ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อควาเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด : กรณีศึกษาในพื้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศศิพร ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณทิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2566). ยอดประกาศขายบ้านมือสอง. เข้าถึงได้จาก: https://reic.or.th/News/. (วันที่ค้นข้อมูล: 10 มีนาคม 2566).

โสรยา สุภาผล, ลัดดาวัลย์ สำราญ และพีรญาณ์ ด้วงช้าง. (2563). ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(1), 32- 49.

Cochran, W.G. (1997). Sampling techniques. New York: Jhon Wiley & Sons.

Crosby, P. B. (1988). Quality is Free. New York: McGraw-Hill Cronin.

Leblance, G., & Nguyen, N. (1996). Cues used by customers evaluating corporate Image in service firms: An empirical study in financial institutions. Corporate Communications: An International Journal, 30-38.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49, 41-50.

Wood, E. (2001). Corporate identity. London: Routledge.