ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

ธนกฤต วัฒนะสัย
ปณิธาน วรรณวัลย์
เทิดศักดิ์ สุพันดี

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ และ 3) สร้างสมการณ์พยากรณ์ ระหว่างปัจจัยการบริหารและประสิทธิผลสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ตอน มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ .584 - .971 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .991 โดยตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ด้าน 27 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ .604 - .971 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .985 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ด้าน 21 ข้อ มีค่าอำนาจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ .584 - .936 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .984   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน


          ผลวิจัย พบว่า


  1. ระดับปัจจัยการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  2. 2. ระดับประสิทธิผลสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  3. 3. สมการณ์พยากรณ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและประสิทธิผลสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยการบริหาร จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ (X3) ด้านการบริหารงานบุคคล (X1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) ด้านการบริหารงบประมาณ (X2) และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน (X5) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ (R) เท่ากับ .825 และร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

          สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ


                    Y'  = .735+.174X3+.267X1+.147X4+.153X2+.091X5


          สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน


                    Z'Y =.254Z3+.242Z1+.205Z4+.168Z2+.126Z5

Article Details

บท
Research Articles

References

จุลสาร สมศ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2565). สมศ. ชูโมเดลความสำเร็จ การประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ากว้าง นำข้อเสนอแนะสู่การปรับใช้สร้างผู้เรียนมีทักษะการเอาตัวรอด “ตกน้ำ-ติดในรถ”. [จุลสาร]. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

ธวัชชัย แสนดวง. (2565). สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น.

. (2560). การวิจัยเบื้องต้น . พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น.

วรรณี เด่นสมุทร. (2563). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. วารสารราชนครินทร์, 14(32) หน้า 43.

วิดาพร สุขแสงนิล. (2563). ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. 6(2) หน้า 301.

ศิริ ถีอาสนา และปิยศักดิ์ ถีอาสนา. (2559). สมรรถนะที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ. 4(15) หน้า 21-22.

สราวุธ วิบูลย์กุล. (2565). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

สุดาวรรณ ยังให้ผล. (2562). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). รายงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย. สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php? nid=10104

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2563). รายงานการศึกษา สภาวการณ์การจัดการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด