สิทธารถะ ของแฮร์มันเ เฮสเส มิได้สะท้อนหลักพุทธปรัชญา

Main Article Content

Worapong Charoengongit

Abstract

 


บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในการตีความนวนิยายเรื่องสิทธารถะของแฮร์มันเฮสเสว่าเป็นนวนิยายที่สะท้อนหลักพุทธปรัชญาอันได้แก่ อริยสัจ 4 มรรค 8 และนิพพาน โดยอาศัยการศึกษาวิเคราะห์เทียบเคียงบทวิเคราะห์เหล่านั้นกับหลักธรรมในพุทธศาสนา และเสนอว่าเฮสเสใช้พุทธประวัติในการวางโครงเรื่องและสร้างตัวละครแต่มิได้นำเสนอพุทธปรัชญา นอกจากนี้ องค์ประกอบในเรื่องนี้ยังสะท้อนความคิดของปรัชญาพราหมณ์ฮินดูและปรัชญาลัทธิเต๋าอีกด้วย แต่ทั้งหมดนั้นถูกใช้เพื่อนำเสนอแนวความคิดของเฮสเส เรื่องการปฏิเสธคำสอนและเน้นเรื่องความรักต่อสรรพสิ่ง แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ 


 

Article Details

How to Cite
Charoengongit, W. (2020). สิทธารถะ ของแฮร์มันเ เฮสเส มิได้สะท้อนหลักพุทธปรัชญา . Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 42(1), 26–45. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mpjh/article/view/241755
Section
Academic Articles