แนวคิดอัตมโนทัศน์กับการประยุกต์

Main Article Content

ปุญญิสา ยงศรีปัญญะฤทธิ์
อัญชลี จันทร์เสม
ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
ผศ.สุภัทรา วงสกุล

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดอัตมโนทัศน์และการนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์กับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยได้กล่าวถึงหลักการเบื้องต้นของแนวคิดอัตมโนทัศน์ จากนั้นได้ทบทวนงานวิจัยที่ประยุกต์แนวคิดนี้เพื่อศึกษาด้านการเรียนการสอน การสื่อสาร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าแนวคิดอัตมโนทัศน์เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกช่วงวัย ผู้ที่มีความเข้าใจในหลักการของแนวคิดนี้จะเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่น สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในบริบทสังคมต่าง ๆ อันจะส่งผลให้กิจการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Article Details

How to Cite
ยงศรีปัญญะฤทธิ์ ป., จันทร์เสม อ., วงษ์ไทย ผ., & วงสกุล ผ. (2020). แนวคิดอัตมโนทัศน์กับการประยุกต์. Manutsat Paritat: Journal of Humanities, 42(1), 55–67. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mpjh/article/view/242671
Section
Academic Articles

References

เติมศักดิ์ คฑวณิช. (2546). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ภัทรพร ประทุมฝาง. (2546). อัตมโนทัศน์และกระบวนการสื่อสารของสตรีผู้ถูกกระทำรุนแรง ที่เข้ารับความช่วยเหลือ ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2554). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ: รู้เรา รู้เขา. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
สุนทรพจน์ ดำรงพานิช. (2550). โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์
ไม่ใช่วิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 21(2): 204-223.
อรวรรณ ขำสุวรรณ. (2545). การสื่อสารในสถานสงเคราะห์คนชราประเภทเสียค่าบริการของรัฐบาลและเอกชน. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Antunes, C.; & Fontaine, A. M. (2003). Adolescents’ Perceptions of their Parents’ Attitudes Towards Academic Performance: Their Relation with Academic Performance, Academic Self-Concept and Global Self-Esteem. Paper presented at the 10th Conference of European Association for Research on Learning and Instruction, Nicosia.
Boxall, P., Purcell, J., & Wright, P. (2008). The Oxford Handbook of Human Resource
Management. Oxford, UK: Oxford University Press.
Burgoon, J.K. & Le Poire, B.A. (1999). Nonverbal cues and interpersonal judgements: participant
and observer perceptions of intimacy, dominance, composure and formality. Communication Monographs, 66: 105–124
Craven, R. G.; & Marsh, H. W. (2008). The Centrality of the Self-Concept Construct for Psychological
Wellbeing and Unlocking Human Potential: Implications for Child and Educational Psychologists. Educational and Child Psychology. 25(2): 104-118.
Communication for Business Professionals. (2018). Retrieved from
https://ecampusontario.pressbooks.pub/commbusprofcdn/chapter/self-concept/
De Vito, J.A. (2001). The Interpersonal Communication Book (9th Ed). Longman: New York
Green, J.; Nelson, G.; Martin, A. J.; & Marsh, H. (2006). The Causal Ordering of Self-Concept and Academic Motivation and Its Effect on Academic Achievement. International Education Journal. 7(4): 534-546.
Hyseni Duraku, Zamira & Hoxha, Linda. (2018). Self-esteem, study skills, self-concept, social support, psychological distress, and coping mechanism effects on test anxiety and academic performance. Health Psychology.
concept, intrinsic motivation, test anxiety, and academic
achievement among nursing students: Mediating and moder-
ating effects. Nurse Education Today 35(3): 432–438
Khalaila R (2015) The relationship between academic self-
concept, intrinsic motivation, test anxiety, and academic
achievement among nursing students: Mediating and moder-
ating effects. Nurse Education Today 35(3): 432–438
Johnson, D.W. 20000 Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-actualization (8th Ed.).
Allyn and Bacon: Boston
Khalaila R. (2015). The relationship between academic selfconcept, intrinsic motivation, test anxiety, and academic achievement among nursing students: Mediating and moderating effects. Nurse Education Today 35(3): 432–438.
Modestino, A.S., Sugiyama, K., & Ladge, J. (2019). Careers in construction: An examination of the
career narratives of young professionals and their emerging career self-concepts. Journal of
Vocational Behavior, 115, Article 103306. Retrieved from
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879119300648
Narayan, A., & Steele-Johnson, D. (2012). Individual and relational self-concepts in a team
context: Effects on task perceptions, trust, intrinsic motivation, and satisfaction. Team
Performance Management, 18(5/6), 236-255
Ng, J.A.I. (2014). Management in the Context of Self-Concept and its Impact on the Job
Performance of College Full-Time Faculty Members at De La Salle Lipa. AXIS: Journal of
Lasallian Higher Education 5(3), 1-32. Retrieved from https://axis.smumn.edu/wp-
content/uploads/2018/01/124-539-1-PB.pdf
Prabhakararao Sampthirao. (2016). Self-concept and interpersonal communication. The
International Journal of Indian Psychology, 3(6): 177-189.
Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of
turn-taking for conversation. Language, 50: 696–735.
Shavelson, R. J.; Hubner, J. J.; & Stanton, G. C. (1976). Self-Concept: Validation of Construct Interpretations. Review of Educational Research. 46: 407-441.
Shavelson, R. J.; & Bolus, R. (1982). Self concept: The Interplay of Theory and Methods. Journal of Educational psychology. 74(1): 3.
Sims, R. (2002). Organizational Success through effective human resources management.
Westport, CT: Quorum