ศึกษาการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • เกรียงศักดิ์ ทานะเวช

คำสำคัญ:

การบริหาร, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง 2) เพื่อ ศึกษาการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง 3) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านโคกเมืองหลังจากมีมีการเปิดหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 21 คนโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ พร้อมกับการใช้แบบการสังเกต การรวบรวม ข้อมูลเชิงเอกสารจากการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

          ผลการวิจัยพบว่า จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง คือรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทำให้หมู่บ้านได้ก่อตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมืองขึ้น ประกอบไปฐานการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านหัตถกรรม และด้านอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ยังได้นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกัน 4) การพึ่งตนเอง 5) การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่ กัน 6) การรวมกลุ่ม 7) การสร้างเครือข่าย และ 8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหลังจากที่มีการจัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมืองและดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อทางด้านเศรษฐกิจ แก่ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มอาชีพของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนจากการร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ ภายในฐานการเรียนรู้ เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2558). การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร. สืบค้น 20 ตุลาคม 2561, จาก http://agrotourism.doae.go.th/12212015.html

ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว. (2556). แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. สืบค้น 20 ตุลาคม 2561, จาก https://tourism-dan1.blogspot.com

ประเวศ วะสี. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.

วิทยา ด่านธำรงกูล. (2546). การบริหาร. กรุงเทพฯ: เกิร์คเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30