ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน

 วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความรับเชิญ บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการวิจัย ด้านการศึกษา เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย, การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, ผลของการใช้รูปแบบการสอนวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอายุสสธรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รูปแบบการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม, การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, ศึกษาการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, จ่าแซม : การสื่อสารความทรงจำร่วมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านศาสนาและปรัชญา เรื่อง พุทธศาสนาช่วยการบำบัด: สุขภาพจิตที่ย่ำแย่ในยุคสังคมก้มหน้า, หลักพุทธธรรมแนววิถีการดำรงชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทย, ศึกษาเชิงวิเคราะห์เภสัชในพุทธปรัชญา, การนำหลักอิทธิบาลธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองบังคับปราบปราม ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย