ความสุข 5 ชั้น

Main Article Content

พระรุ่งธรรม โชติธมฺโม
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

Abstract

ความจริงของธรรมชาตินั้น ร่างกายเป็นแค่เพียงธาตุขันธ์ที่มีจิตวิญญาณครอบครองด้วยกิเลสและตัณหาที่เป็นตัวชักพาให้จิตนั้นให้หลง เป็นตัวก่อปัญหาให้เกิดความทุกข์เพราะการปรุงแต่งของกิเลส เมื่อเกิดปัญญารู้ชัดตามสภาวะของธรรมชาติจิตสามารถมองเห็นความทุกข์ที่เป็นอยู่และการดำเนินชีวิตอันประกอบไปด้วยปัญญา เพื่อให้ชีวิตอยู่เหนือการปรุงแต่งของกิเลสและตัณหา บุคคลมักจะมีความสุขและความทุกข์ในการดำเนินชีวิต มันเป็นสัจธรรมที่เกิดจากธรรมชาติ การเป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตจึงเป็นชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany )

References

เขมรังษีโพธิ์ ภิกขุ. (2561). สติพัฒนา 4. กรุงเทพฯ: ทองอุตสาหกรรม.

พระคันธสาราภิวงศ์. (2551). ส่องธรรม. กรุงเทพฯ: ไทยรายวัน.

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). (2553). สูตรเป็นเรื่องที่น่าสังเวชมาก เพื่อยุติความสุขที่ยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ: ธรรมศาลา.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2550). พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนาฉบับ. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

________. (2555). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 23). กรุงเทพฯ: ผลิธัมม์.

วศิน อินทสระ. (2558). ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สมุทรปราการ: ชมรมกัลยาณธรรม.

________. (2562). ศีลสมาธิปัญญา. กรุงเทพฯ: ทองอุตสาหกรรม.