เผยแพร่แล้ว: 2021-06-25

การศึกษาวิเคราะห์การบูชาพระธาตุยาคูที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของ ชาวตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

พระนครินทร์ อนาลโย (พลชิวา), พระโสภณพัฒนบัณฑิต, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

1-12

การศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อในบุญพิธีของชาวอีสานที่สอดคล้องกับคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท

พระมหาอภิสิทธิ์ วุฑฺฒิสฺสโร (เจริญราช), พระครูสุธีคัมภีรญาณ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

13-24

การจัดกิจกรรมคลายทุกข์ตามแนววิถีพุทธในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

พระทนงศักดิ์ จารุธมฺโม (เสริฐแสงดี), วิทยา ทองดี, สมควร นามสีฐาน, พระประนม ฐิตมโน (กุลภู)

51-62

ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

จักรพงษ์ ฟองชัย; พรสวรรค์ สุตะคาน, ไพรัช พื้นชมภู, พระสุริยา หงส์ชุมแพ, พระวุฒิพงษ์ แก้วแกมดา

75-86

พัฒนาการเกิดของมนุษย์ในอัคคัญญสูตร

กันยารัตน์ จันทะบงค์, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, พระมหามิตร ฐิตญฺโญ

96-106

เจตนาในอทินนาทานของพระธนิยกุมภการบุตร

พระมหาพงษ์ศิริ คมฺภีรเสฏฺโฐ (นามแสง), พระโสภณพัฒนบัณฑิต, พระมหามิตร ฐิตญฺโญ

107-116

คำเรียกสีในบริบทสังคมไทย

ขนิษฐา น้อยบางยาง

117-126

หมอชีวกกับการรักษาโรคในพุทธศาสนา

วินัย อินเสมียน, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

127-136

ความสุข 5 ชั้น

พระรุ่งธรรม โชติธมฺโม, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

145-154