การประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถ 10 ในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในชุมชนหมู่บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Main Article Content

พระดำรงค์ สุมงฺคโล (อธิสุมงคล)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหลักกุศลกรรมบถ 10 ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความก้าวร้าวของเยาวชนในหมู่บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ 3) การประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถ 10 ในการลดความก้าวร้าวของเยาวชนในหมู่บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพรรณนาวิธี
ผลการวิจัยพบว่า
1. การสัมภาษณ์ข้อมูลของพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในหมู่บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม ด้านมโนกรรม
จะเห็นได้ว่าทุกคนนั้นมีความเข้าใจและการศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ หลักกุศลกรรมบถ 10 แตกต่างกันไป
2. สภาพปัญหา พบว่า ด้านครอบครัวความเป็นอยู่ ด้านชุมชน ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และเยาวชนชุมชนบ้านบุฮม มีแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการหาวิธีแก้ปัญหาหรือการละเว้นการทำบาปในแนวคิดของตน ซึ่งก็มีส่วนน้อยในกลุ่มเยาวชนที่จะรู้จักหลักกุศลกรรมบถ 10 ส่วนมากจะรู้ในเรื่องของการรักษาศีล 5 บางส่วนก็นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้การรู้จักให้อภัย
3. การประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถ 10 พบว่า ใช้หลักธรรมพุทธศาสนาเข้ามาช่วย คือการเมตตา รักใคร่ปรองดองกันแบบครอบครัว ประพฤติปฏิบัติจิตใจตนห่างไกลจากความชั่วร้าย จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความมุ่งร้ายต่อกัน ก็จะทำให้เรามีความสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

บ้านบุฮม และ Wikimapia. (ม.ป.ป.). บ้านบุฮม. เข้าถึงจาก http://wikimapia.org/6751580/

พระธรรมโกศาจารย์. (2554). พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูลี่ จำกัด.

พระมหาบุญจิตร กนตสีโล (คำมา). (2550). ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาศีลธรรมของเยาวชนตามทัศนของพุทธทาสภิกขุ. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาพรสวรรค์ กิตฺติวโร (จันโปรด). (2554). ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระอธิการประมวล อธิปญฺโญ (จันทรประทักษ์) และคณะ. (2563). หลักกุศลกรรมบถ 10 กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 7(3), 32-44.

พระอธิการสุพิศ ทรงจิตร, สุทัศน์ ประทุมแก้ว และพระกัญจน์ แสงรุ่ง. (2562). การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบำบัดและลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำของเยาวชนติดยาเสพติด: กรณีศึกษา วัดโนนสูงวนาราม ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์, 4(2), 47-62.

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กและผู้มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กและผู้มีความต้องการพิเศษ.