เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประชาชน ในอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

พระมหาสิทธิพงษ์ สุจิณฺณธมฺโม (อุ่นแสนสุข), สุรพล พรมกุล , ชาญชัย ฮวดศรี

53-66

การมีอยู่ของผีปู่ตาบ้านโนนตุ่นตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พระกมลฤทธิ์ ภารสาร, สุวิน ทองปั้น, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, พระเทพปวรเมธี

113-124

การศึกษาวิเคราะห์การปกครองแบบธรรมวิชัยของพระเจ้าอโศกมหาราช

พระใบฎีกาเดชา กุสลจิตฺโต (สังวาลวงศ์), สุกิจ ชัยมุสิก

163-176

แม่สะเอง : ความสัมพันธ์ของพิธีกรรม ความเชื่อ และนาฏกรรม

ศิริรัตน์ ไชยศิวามงคล, ชนัย วรรณะลี, อัควิทย์ เรืองรอง

191-206

จิตสัมบูรณ์ตามทัศนะเฮเกล

พระรักเกียรติพงษ์ อินเปื่อย , จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

221-234