การจัดการกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ของบ้านโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • พรรณนิภา เดชพล

คำสำคัญ:

การจัดการ/ กลยุทธ์การสื่อสาร/ การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การจัดการกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ของบ้าน โป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพการจัดการกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 2) พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 3) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และนักท่องเที่ยว ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโป่งมะนาว เป็นตัวแทนในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของบ้านโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีศักยภาพในการสื่อสารค่อนข้างน้อย การจัดการการสื่อสารยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวค่อนข้างต่ำ จึงควรได้รับการพัฒนาองค์ประกอบของการสื่อสาร โดยการสื่อสารระดับบุคคลมีความจำเป็นมากที่สุดในการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ของบ้านโป่งมะนาว ประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยว ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม วัด โรงเรียน ชุมชนบ้านโป่งมะนาวหมู่ 7 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และนักท่องเที่ยว สำหรับการพัฒนากลยุทธ์ด้านการสื่อสารได้แก่สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ สื่อออนไลน์  ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านโป่งมะนาวจะประสบความสำเร็จ ควรต้องพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ สื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่นำชมและกลุ่มยุวจิตอาสา) สื่อสิ่งพิมพ์(แผ่นพับ)  สื่อเฉพาะกิจ (โลโก้ เสื้อ หมวก) สื่อออนไลน์ (เพจเฟสบุค คลิปวิดีโอ) ให้เหมาะสม สวยงามและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ของบ้านโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2021-06-01