การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ของเพศชาย (ชายแท้, เกย์ และ ไบเซ็กชวล)

ผู้แต่ง

  • พีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์
  • อนุพงศ์ สุขเกษม
  • วัยวุฒฑ์ อยู่ในศิล

คำสำคัญ:

แอปพลิเคชันหาคู่/ ชายแท้/ เกย์/ ไบเซ็กชวล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ของเพศชาย 2) เพื่อเปรียบเทียบการเปิดเผยตัวตนบนแอปพลิเคชันหาคู่ของกลุ่มเพศชาย  3) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการนัดหมายจากการใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่กับกลุ่มเพศชาย และ 4) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางเพศจากการใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่กับกลุ่มเพศชาย กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเพศชายที่ใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ 3 กลุ่ม ได้แก่   ชายแท้ เกย์ และไบเซ็กชวล จำนวน 128 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการใช้งาน  แอปพลิเคชันหาคู่ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ การใช้งานทั่วไป การเปิดเผยตัวตน และพฤติกรรมทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้งานเพศชายส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเล่น 5 ถึง 20 นาที ต่อวัน เมื่อพิจารณาในแต่ละวันจะพบว่าทั้งสามกลุ่มนั้นจะใช้เวลาในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยใช้เวลาในช่วง 21.00-00.00 น. และเล่นในบ้านหรือหอพักของตนเป็นส่วนใหญ่ 2) การเปรียบเทียบการเปิดเผยตัวตนบนแอปพลิเคชันหาคู่ของกลุ่มเพศชาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ชายแท้ เกย์ และไบเซ็กชวล พบว่า ในทุกประเด็นมีความแตกต่างกันอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสัมพันธ์ของการนัดหมายจากการใช้งาน  แอปพลิเคชันหาคู่กับกลุ่มเพศชายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มเพศชายทั้ง 3 กลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ปภัสรา อาษา และ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์. (2559). สารสนเทศสื่อรัก: รูปแบบสารสนเทศดิจิทัลส่วนบุคคลในบริบทการหาคู่ออนไลน์ของชายรักชาย. สารสนเทศศาสตร์. 35(1) : 24-52.

ดุลยา จิตตะยโศธร. (2551). บทบาททางเพศ: ในทัศนคติของนักจิตวิทยา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 28(1) : 195-208.

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์. (2558). วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่. ความหลากหลายของประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชีรา ทองกระจาย. (ม.ป.ป.). ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/UploadedFile/82427-8.pdf

ธันยพร สุวัจนพรพงศ์ และคณะ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. งานประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562.

เมธี สูญจันทร์และคณะ. (2562). ภาษาและสัญลักษณ์การใช้ในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่มเกย์ในจังหวัดกำแพงเพชร. รายงานการประชุมวิชาการเครื่องข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับพัฒนาที่ยั่งยืน”. ศรีษะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอมสินธุ์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารเรื่องเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนชายรักชาย จังหวัดชลบุรี. พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 29(2) : 62-75.

มติชนออนไลน์. (2561). สาวสุดช้ำหนุ่มโสดรู้จักในแอพหาคู่ หลอกโอนเงินกว่าครึ่งล้าน รู้ทีหลังมีครอบครัวแล้วชิ่งหนีให้ใช้หนี้บัตรลำพัง. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562, จาก

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1266275.

พรเทพ เฮง. (2561). หาคู่ดิจัทัลออนไลน์ หนุ่มสาวไทยนิยมชมชอบ. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.posttoday.com/life/healthy/556899.

Arsa, P & Choemprayong, S. (2016). Matching information: type of personal digital information in a context of gay men online dating. Journal of information science. 35(1): 24-52. (In Thai)

Chitayasothorn, D. (2008). Sex roles: A psychological perspective. University of the Thai chamber of commerce journal. 28(1): 195-208.

Darawuttimaprakorn, N. (2015). How teens social media to find sexual partners. The diversity of population and social in Thailand in 2015. Nakhonprathom: Institute for population and social research, Mahidol University. (in Thai)

Thonkrajai, C. (n.d.). Gender Equality Online. Retrieved January 17, 2020, from

https://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/UploadedFile/82427-8.pdf

Suwatjanapornpong, T. et al. (2019). Factors affecting acceptance and behaviors of using online dating applications of working women in Bangkok. The national conference Rangsit University 2019. (In Thai)

Soonjan, M. et al. (2019). Language and symbols used in the relationship making process through the gays dating applications Kamphaeng Phet province. The 18th national and 1st international community social development (CSD) “Power of the civil society and sustainable development”. Srisaket. Srisaket Rajabhat University. (In Thai)

Srisuriyawet, R. & Homsin, P. (2017). Relationship between sexual communication and condom use behavior among young Thai men who have sex with men (MSM) in Chonburi Province. Journal of nursing science Chulalongkorn University. 29(2): 67-75. (In Thai)

Matichon Online. (2018). Unlucky girl transferred more than a half of million baht to a swindler from dating application, leaving a big debt to her. Online. Retrieves November 17, 2019, from https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1266275.

Heng, P. (2018). Find the digital online couple – young Thai admire. Online. Retrieved November 17, 2020, from https://www.posttoday.com/life/healthy/556899.

Brandbuffet. (2019). Omi – New dating application, emphasize popular of online couple finding

trend. Online Retrieved November 17, 2019, from

https://www.brandbuffet.in.th/2019/05/omi-new-dating-app-trends-popular-2019/.

Brandbuffet. (2562). Omi แอปหา “คู่เดท” น้องใหม่ ตอกย้ำเทรนด์หาคู่ออนไลน์ยังฮิต. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ

พฤศจิกายน 2562, จาก

https://www.brandbuffet.in.th/2019/05/omi-new-dating-app-trends-popular-2019/.

Marketing Oops. (2015). secretly look, Tinder dating application using behavior of single

Person. Online. Retrieved November 17, 2019, from

https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/what-to-know-about-tinder-in-5-charts/

Marketing Oops. (2558). แอบส่องพฤติกรรมคนโสดที่ใช้ Tinder แอปฯ หาคู่เดท. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/what-to-know-about-tinder-in-5-charts/

Springnews. (2018). Believe sweet words, girl report, was trick by dating application boy,

Lose over THB 600,000. Online, Retrieved November 17, 2562, from https://www.springnews.co.th/crime/399384

Springnews. (2561). เชื่อคำหวานบอกรัก “สาว” แจ้งความโดนหนุ่มจากแอปหาคู่หลอกกว่า 6 แสน. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562, จาก https://www.springnews.co.th/crime/399384

Boomchutima S. and Other. (2016). Gays dating applications: information discloser and sexual behavior. J Health Res. 30(4). 231-239.

Tomaszewska P. and Schuster I. (2019). Comparison sexuality-relates cognitions, sexual behavior, and acceptance of sexual coercion in dating app users and non-users. Springer.

เผยแพร่แล้ว

2022-02-01