การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ดนตรีอาเซียนในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • เชาวน์มนัส ประภักดี ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

สังเคราะห์, องค์ความรู้, ดนตรีอาเซียน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ รวบรวม และสังเคราะห์องค์ความรู้ดนตรีอาเซียนในประเทศไทย จากหนังสือ วิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสารของนักวิชาการชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ดนตรีอาเซียนมีจำนวนทั้งหมด 109 รายการ จำแนกตามประเภทเอกสาร ได้เป็น หนังสือ 18 รายการ วิจัย 11 รายการ วิทยานิพนธ์ 36 รายการ และบทความวารสาร 44 รายการ จำแนกตามประเทศ พบว่า กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย 3 อันดับแรกที่พบงานศึกษามากที่สุด ได้แก่
ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ และกลุ่มประเทศที่มีการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีจำนวนไม่มากคือกลุ่มประเทศที่อยู่
ทางตอนใต้หรือกลุ่มประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ดังนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 39 รายการ ราชอาณาจักรกัมพูชา 16 รายการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 15 รายการ สหพันธรัฐมาเลเซีย 8 รายการ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 รายการ ประเทศสิงคโปร์ 5 รายการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3 รายการ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 รายการ เนอการาบรูไนดารุซซาลาม 1 รายการ และดนตรีอาเซียนในภาพรวม 14 รายการ และผลการสังเคราะห์เนื้อหา พบว่า มีการศึกษาองค์ประกอบทางดนตรี ดนตรีศึกษา การบริหารจัดการสถาบันดนตรี ดนตรีชาติพันธุ์ นักดนตรี วงดนตรี ดนตรีกับการเมือง ดนตรีพิธีกรรม ดนตรีประกอบการแสดง และประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของดนตรี นอกจากนี้พบว่ามีประเด็นที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในการศึกษา เช่น ดนตรีกระแสนิยม อุตสาหกรรมการผลิตดนตรี ดนตรีของกลุ่มประชาสังคมในมิติด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษาดนตรีจากแนวคิดเชิงวิพากษ์ โดยข้อค้นพบจากการสังเคราะห์สามารถนำไปสู่การส่งเสริมการวิจัยในประเด็นที่ขาดแคลน และสนับสนุนให้เกิดการศึกษาและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. (2551). ดนตรีลาวเดิม. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุจิตต์ วงษ์เทศ. (บรรณาธิการ). (2553). เครื่องดนตรีกัมพูชาโบราณ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สัญญา เคณาภูมิ. (2562). หลักการและแนวทางการสังเคราะห์งานวิชาการ. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น. 3(2), 89 - 106.

อมลวรรณ วีระธรรมโม. (2557). การศึกษาเพื่อการเตรียมเยาวชนสู่อาเซียน วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ. 14(2), 24 - 31.

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29