ผลกระทบของวัคซีน COVID-19 ต่อบทบาทรัสเซียในเวทีโลก

ผู้แต่ง

  • กฤษณา รักชื่น -

คำสำคัญ:

รัสเซีย, โรค COVID-19, การทูตวัคซีน, ผลประโยชน์แห่งชาติ, บทบาท

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลประโยชน์แห่งชาติและบทบาทของรัสเซียในเวทีการเมืองระหว่างประเทศทางด้านการทูตวัคซีนจากกรณีวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบไปในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว รัสเซียได้ค้นพบและประกาศขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เป็นประเทศแรก และมีเป้าหมายที่จะแจกวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ไปให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ
ผลการศึกษาพบว่ารัสเซียได้ประโยชน์มากมายจากการทูตวัคซีน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ส่งผลให้รัสเซียมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ กลายมาเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมการแพทย์ ก้าวขึ้นมามีบทบาทนำในภูมิภาคต่าง ๆ และกลายมาเป็นผู้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

References

AJMC Staff, (2021). ‘A Timeline of COVID-19 Developments in 2020.’ The American Journal of Managed Care. [Online], Available URL: https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid19-developments-in-2020

Brand Inside. (2021). ‘ครบรอบ 1 ปี อู่ฮั่น ย้อนมองการเมืองเรื่องโควิด จีน-สหรัฐฯ ผ่านเวที WHO.’ [Online], Available URL: https://brandinside.asia/china-us-relations-in-who-arena/

Cenusa, Denis. (2021). ‘China, Russia and Covid-19: Vaccine Diplomacy at Different Capacity.’ In Italian Institute for International Political Studies web site [Online], Available URL: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/china-russia-and-covid-19-vaccine-diplomacy-different-capacity-31070

Connolly, Kevin (2021). ‘Sputnik V: How Russia's Covid vaccine is dividing Europe.’ In BBC NEWS website. [Online], Available URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-56735931

Fidler, David P. (1997). ‘The Globalization of Public Health: Emerging Infectious Diseases and International Relations’ in Indiana Journal of Global Legal Studies. Volume 5 Issue 1 Article 2, pp.11 - 51.

Hotez, Peter J. (2014). “Vaccine Diplomacy”: Historical Perspectives and Future Directions.’ In PLOS Neglected Tropical Diseases. June 2014. Volume 8. Issue 6. [Online], Available URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4072536/pdf/pntd.0002808.pdf

Hotez, Peter J. and Narayan, K. M. Venkat (2021). ‘Restoring Vaccine Diplomacy.’ In Journal of American Medical Association (JAMA) June 15, 2021 Volume 325, Number 23: 2337 -2338.

Jaworsky, Bernadette Nadya and Qiaoan, Runya. (2020). ‘The Politics of Blaming: the Narrative Battle between China and the US over COVID-19.’ Article in Journal of Chinese Political Science. 2020 Sep 1 : 1–21.

Jones, Ian and Roy, Polly. (2021). ‘Comment: Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective.’ The lancet.com. Vol. 397. February 20, 2021. [Online], Available URL: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900191-4

Kobierecka, Anna and Kobierecki, Michał Marcin. (2020). ‘Coronavirus diplomacy: Chinese medical assistance and its diplomatic implications.’ Article in International Politics [Online], Available URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41311-020-00273-1.pdf

Krasnyak, Olga (2021). ‘Promoting International Scientific Cooperation through Vaccine Diplomacy.’

In The CPD Blog website. [Online], Available URL: https://uscpublicdiplomacy.org/blog/ promoting-international-scientific-cooperation-through-vaccine-diplomacy

Marek Eby, (2021). ‘The story of the Sputnik V vaccine: Vaccine nationalism and Cold War tropes abound.’ In Eurozine website. [Online], Available URL: https://www.eurozine. com/the-story-of-the-sputnik-v-vaccine/

Modak, Purvaja (2021). ‘China’s Vaccine Diplomacy, the “Health Silk Road” and a Global Pledge.’ Article in Future Directions International website. [Online], Available URL: https://www.futuredirections.org.au/wp-content/uploads/2021/07/Chinas-Vaccine-Diplomacy-the-Health-Silk-Road-and-a-Global-Pledge.pdf

Parkins, Kezia. (2021). ‘Sputnik V controversy: still no raw data.’ In Clinical Trials Arena website. [Online], Available URL: https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/sputnik -v-controversy-still-no-raw-data/

Rogoża, Jadwiga and Wiśniewska, Iwona. (2020). ‘Russia in the global ‘vaccine race.’ In OSW Commentary. Number 358. 28.10.2020. [Online], Available URL: http://aei.pitt.edu/ 103281/1/Commentary_358.pdf

Saari, Sinikukka. (2021). ‘Russia’s Corona Diplomacy and Geoeconomic Competition: A Sputnik Moment?. FIIA Brifing Paper: Geoeconomics Series. July 2021/315.

Shrotri, Madhumita., Swinnen, Tui., Kampmann, Beate., and Parker, E. P. K. (2021). An interactive website tracking COVID-19 vaccine development. In Lancet Glob Health . 2021 May;9 (5) :e590-e592.

Shrotri, Swinnen, Kampmann, Parker (2021). An interactive website tracking COVID-19 vaccine development. Lancet Glob Health; 9(5):e590-e592.

Spring news. (2563). ‘การเมืองโลก ภูมิรัฐศาสตร์หลังโควิด 19 หรือนี่คือจุดเปลี่ยน.’ ใน เว็บไซต์ Spring [Online], Available URL: https://www.springnews.co.th/global/663866

Vilasanjuan, Rafael. (2021). ‘COVID-19: the geopolitics of the vaccine, a weapon for global security.’ In website Real Instituto Elcano. [Online], Available URL: http://www. realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/cooperation+developpment/ari32-2021-vilasanjuan-covid-19-the-geopolitics-of-the-vaccine-a-weapon-for-global-security

Yang, Dali L. (2020). ‘The COVID-19 Pandemic and the Estrangement of US-China Relations.’ Article in Asian Perspective. October 2020 pp.7 – 31.

พเยีย ฉันทาดิศัย. (2563). “เปรียบเทียบ 5 โรคระบาดที่เกิดจาก เชื้อไวรัส ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก”. ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลสมิติเวช.[Online], Available URL: https://www.samitivejhospitals.com/th/ article/detail/โรคระบาด-เชื้อไวรัส

พงศ์พล ชื่นเจริญ, (2021). ‘รู้จักวัคซีนต้านโควิด-19 3+1 จากรัสเซีย เมื่อ Sputnik V ไม่ใช่วัคซีนเพียงตัวเดียวที่รัสเซียเดิมพัน.’ The Standard website. [Online], Available URL: https://thestandard. co/3-kinds-of-covid-19-vaccine-from-russia/

พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร. (2563). ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโควิด-19. [Online], Available URL: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/download/244783/166172/

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, (2563). ‘วัคซีน คืออะไร…แล้วทำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีน ?’ ในเว็บไซต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. [Online], Available URL: https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/what-is-vaccine/

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ. (2016) ‘การออกฤทธิ์ของวัคซีนกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย.’ กูรูวัคซีน เว็บไซต์. [Online], Available URL: http://guruvaccine.com/การออกฤทธิ์ของวัคซีนกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย/

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30