การเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

ผู้แต่ง

  • วิกรม ศุขธณี ฺฺBansomdej Chaopraya Rajabhat University

คำสำคัญ:

การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาฐานสมรรถนะ,แนวทางพัฒนาหลักสูตร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ และ ๒)นำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาฐานสมรรถนะ พบว่า ๑) การสร้างกรอบมาตรฐานสมรรถนะของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิตควรเกิดจากการระดมความคิดร่วมจากทุกสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตร ๒) การสร้างกรอบสมรรถนะกลางเพื่อเป็นฐานในการกำหนดเกณฑ์ให้สถาบันอุดมศึกษานำไปเป็นแกนกลางในการพัฒนาเกณฑ์ตามศักยภาพของสถานศึกษานั้น ๓)กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามเกณฑ์สมรรถนะที่คาดหวังออกมาในลักษณะผลลัพธ์ของการสำเร็จการศึกษา ๔) คัดเลือกเนื้อหารายวิชาเพื่อเป็นการจัดลำดับเนื้อหาตามสมรรถนะของแต่ละชั้นปี ๕) จัดกลุ่มรายวิชาที่เป็นสมรรถนะหลักของหลักสูตรที่สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ ๖)จัดกลุ่มรายวิชาที่เป็นสมรรถนะเฉพาะของหลักสูตร ๗)สร้างเกณฑ์สมรรถนะสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๘)พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต เทียบโอนข้ามสถาบันอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้สนใจและ๙) การประเมินหลักสูตรให้อยู่ในระบบมาตรฐานกลางเนื่องจากมีความแตกต่างของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2560). แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙.สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา(พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค.

กฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๔.(2564,25มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม138 ตอนที่

ก.หน้า 1-11

กฎกระทรวงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕.(2565,31มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม139

ตอนที่ 20 ก.หน้า 12-19

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2562 เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน และเข้าใจหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา.(พิมพ์ครั้งที่1).กลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา,สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.กรุงเทพฯ:

บริษัท 21 เซ็นจูรี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2562 (22 พฤษภาคม 2562).ราชกิจจานุเบกษา.เล่มที่ 136 ตอนที่ 67 ก,

หน้า 127-159.

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562(20 มีนาคม 2562).ราชกิจจานุเบกษา.เล่มที่

ตอนพิเศษ 68 ง, หน้า 18-20.

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.(2562). โยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563-2565 .

กรุงเทพฯ

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30