การใช้สัญญะเพื่อสื่อเนื้อหาการให้กำลังใจในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ”

ผู้แต่ง

  • อัควิทย์ เรืองรอง -

คำสำคัญ:

สัญญะ, การให้กำลังใจ, เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ”

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะเนื้อหาการให้กำลังใจและการใช้สัญญะเพื่อสื่อเนื้อหาการให้กำลังใจ             ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ” โดยเก็บข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ” ช่วง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 และใช้วิธีวิจัยเอกสาร ในกรอบความคิดเรื่องการให้กำลังใจในฐานะความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ และแนวคิดเรื่องสัญญะแล้วเรียบเรียงเนื้อหาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

          ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาการให้กำลังใจในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คิ้วต่ำ” ปรากฏใน 4 ลักษณะ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสุขภาพ ตามลำดับ เนื้อหาดังกล่าวมุ่งกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับสารที่อยู่ในภาวะวิกฤตทั้งร่างกายและจิตใจมีพลังที่จะเผชิญและก้าวข้ามปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ส่วนการใช้สัญญะนั้นพบ 4 ลักษณะ คือ การใช้ภาพ ท่าทาง โทนสี และรูปทรง ซึ่งสัญญะดังกล่าวนั้นสื่อความหมายอย่างเป็นเอกภาพกับเนื้อหา คือ มุ่งให้ตระหนักในคุณค่าของตนและคนรอบข้างอันจะเป็นพลังสำคัญของการดำเนินชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29