Man Mui Zienta Dance: The Influence of Burmese Dramatic Art in Thai Society An Analysis of the Title, Lyrics and Melodic Structure

Main Article Content

Sittiporn Netniyom

Abstract

          The objective of this article is to study the history and meaning of the title, lyrics and melody of Fon Man Mui Zienta’, a popular dance in Northern Thailand, using historical research methodology, linguistic concepts and musical structure analysis. Findings reveal that ‘Fon Man Mui Zienta’ is a legacy of the continuous and enduring Thai-Burmese cross-border cultural flow. Its name derives from ‘Wei Zyan Ta’, a Burmese traditional song with Yodaya (literally means ‘Siamese’) accent. The song is played at the beginning of the performance, with accent and some words close to Burmese language. While the original Wei Zyan Ta’ extols the beauty of Mandalay, the old capital of Burma, ‘Wei Zyan Ta’ in the performance is a lament for lover in a jungle in remote area. Over seventy-five percentages of the melodic structure of ‘Fon Man Mui Zienta’, especially in the first part, are similar to that of the Burmese Wei Zyan Ta’.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

Amatayakul, P. (1987). Dontrī Thai phāk klāng nai lān nā [The Music of Central Thailand in Lanna]. In, ‘ư̄ang ngœ̄n thīralư̄k nai ngān bančhu ʻatthi čhao Sunthō̜n Na Chīang Mai [Uang Ngoen, Commemorative book in the occasion of Bone loading of Chao Sunthon Na Chiang Mai]. Bangkok: Raksip.

Amatayakul, P. (n.d.). Tūan sī wō̜ra wan, mō̜mlūang (sō̜ngphansīrō̜isipčhet - sō̜ngphanhārō̜isipčhet) [Worawan, T, M.R. (1874 - 1974)]. Retrieved October 22, 2016, from http://mulinet3.li.mahi dol.ac.th/elib.

Charenchai, B. (1998). Chāng mư̄ang phet: withī chīwit rūamsamai khō̜ng chāng pūnpan phet burī [Craftsmen of Phetburi: contemporary life of Phetburian sculptors] (Master’s thesis, Anthropology, Thammasat University).

Chuphan, W. (1986). Kān phǣndin kap nāt sinlapa dontrī Chīang Mai [Politics and Performing Arts of Chiang Mai]. In Sasiwanit, S. & Sisomphet, L. (ed.), Thīralư̄k dontrī Thai ʻudomsưksā khrang thī Sipčhet [Proceedings of 17th Higher Education Thai Music Concert] (28 - 52). Chiang Mai: Changphuak Press.

Chutinthranon, S. (1995). Burēngnō̜ng kayō̜dinnō̜rathā kasat Phamā nai lōk that Thai [Burengnong Kayodinnortha The Burmese King in Thailand Mindset]. Bangkok: Amarin Phrinting.

Damrong Rajanubhab, Somdekromphraya. (1971). Thīeo mư̄ang Phamā [Travel to Burma]. Bangkok: Phrae Phittaya.

Fine Arts Department. (1992). Laksūt nāttasin chan klāng Phutthasakkarāt sō̜ngphanhārō̜iyīsipsī (Chabap prapprung Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜isāmsipsī) [Dramatic Arts Progrm II (Revision 1991)]. (n.p.).

Jiajanpong, P. (2002). Wongthet, S. (ed.), Mahārātchawongphongsāwadān Phamā nāi thō̜ng tō̜ plǣ [Maharajawong Myanmar chronicle, Mr.Thongto translation] (14, 21 - 23). Bangkok: Matichon.

Kanchanacharee, N. (1990). Dārā Ratsamī [Dara Ratsami]. Bangkok: Three Dee Kanphim Co.,Ltd.

Khamkoet, P. & Khan Atam, N. (1995). Phrarātchayāčhaodārāratmī kap nāttasin læ dontrī Thai [Royal princess Dararatsami with the dance and Thai music]. In Chiang Mai University (ed.), Thīralư̄k dontrī Thai ʻudomsưksā khrang thī yīsiphok [Proceedings of 26th Higher Education Thai music Concert] (82 - 90). Chiang Mai: Chiang Mai University.

Ko Ko Hnai, Rāmañña. (1985). Mrn̔mā Soṅ̒ “Si Koṅ̒ “Cayā Nhṅ̒ ’Tat̒ Koṅ̒ “Cayā [Interesting Burmese Harp]. Yangon: Cāpe Bimān̒.

Ministry of Culture. (2001). Mrn̒mā ̕Anusukhuma ̕Abhidhān̒ [Dictionary of Myanmar Performing and Plastic Arts]. Yangon: Mettā Poṅ Nhip̒ tuik̒.

Ministry of Culture. (n.d.). Myanmar Pattala, Music Notation Volume 1, No.1 [The Bamboo Xylophone of Myanmar]. (n.p.).

Mung Muan Tin, U. (1989). Kuṅ̒ ˝bhoṅ̒ Chk̒ Mahā Yājavaṅ̒ to̒ Krī˝ [Chronicles of the Konbaung dynasty]. Yangon: Laiy̒ tī Maṇḍuiṅ̒ Poṅ Nhip̒ tuik̒.

Mung Muan Tin, U. (1999). Chalœ̄i Thai nai mantha lē [Thai captives in Mandalay] In Chutintharanon (ed.), Phamā ‘ān Thai: wādūai prawattisāt læ sinlapa Thai nai thatsana Phamā. [Myanmar read Thai: on the history and art in the perspective of Myanmar] (129 - 145). Bangkok: Mati chon.

Myankyi. (1999). Botphlēng yōtha yā sām phlēng ʻan sadǣng thưng laksana Thai nai prathēt Phamā yuk čhārīt [The three of Yodaya song that represents Thai style in Myanmar Traditional Time]. In Chutinthranon, S. (ed.), Phamā ‘ān Thai: wādūai prawattisāt læ sinlapa Thai nai thatsana Phamā [Myanmar read Thai: on the history and art in the perspective of Myanmar] (173 - 190). Bangkok: Matichon.

Myanmar Socialism Party. (1983). Mrn̒mā Jāt̒ sabhiṅ̒ Taket̒ Proṅ̒ ˝ lai Re˝ [The changes of the Myanmar entertainment through times]. Yangon: Cāpe Bimān̒.

Naksuk, Y. (2005). Kham Phamā nai phāsā læ wannakam lān nā [The Myanmar word in Lanna language and literature]. Thai Magazine, 8(1), 47 - 91.

Niyomtham, W. (1994). Photčhanānukrom Phamā - Thai læ Thai - Phamā [Myanmar - Thai and Thai - Myanmar Dictionary]. Bangkok: Compact Print Co.,Ltd.

Orts, P. (1996). Lānnā Thai nai phǣndin Phraphutthačhaolūang [Lanna Thai, in the reign of King Chulalongkorn]. Bangkok: Karan Publisher.

Phothiyarom, D., Hatsadi, T. & Netniyom, S. (2007). Itthiphon watthanatham Phamā thī prākot nai bot khaprō̜ng læ thamnō̜ng phlēng thī chai nai kān sadǣng chut fō̜n mān muisīang tā: sưksā læ wikhro̜ chapho̜ kō̜ranī prawat khwāmmāi læ khrōngsāng khō̜ng botphlēng [Influences of Burmese Cultures Appearing in the Contents and the Tune of the Song of Man Mui Chiangta Dance: A Case Study of the History, the Meanings and the Structures of the song]. Chiang Mai: Chiang Mai College of Dramatic Arts.

Prachadetsuwat, R. (1999). Phrarātchayāčhaodārāratsamī kap kān nāttasin [Royal princess Dararatsami with the dance]. In Kaeokiriya, R, M.R. (et al). (ed.), Dārā Ratsamī sāiyai rak sō̜ng phǣndin [Dararatsami, the love bound of two cities] (307 - 320). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Punnothok, T. (2009). Phāsā thin [Dialect]. Bangkok: Ramkhamhaeng University.

Rungruangsi, U. (1999). Fō̜n kambœ̄ (fō̜n phīsư̄a rư̄ fō̜n mān mui chīang tā). [Kamber dance (Butterfly dance or Manmui Chiangta dance)]. In, Sārānukrom watthanatham Thai phāk nư̄a lem kao [Northern Thailand Cultural encyclopedia Volume 9]. Bangkok: Thai Commercial Bank, Thailand Cultural Foundation encyclopedia.

Rungruangsi, U. (1999). Hong hin khāo sō̜. [The Poem of Hong hin story]. In, Sārānukrom watthanatham Thai phāk nư̄a lem sipsī [Northern Thailand Cultural encyclopedia Volume 14] (7268). Bangkok: Thai Commercial Bank, Thailand Cultural Foundation encyclopedia.

Rungruangsi, U. (1999). Mān (Phamā) [Mam (Burmar)]. In, Sārānukrom watthanatham Thai phāk nư̄a lem sip [Northern Thailand Cultural encyclopedia Volume 10] (5153 - 5156). Bangkok: Thai Commercial Bank, Thailand Cultural Foundation encyclopedia.

Sawatdiphong, C. (2003). Phrarātchayāčhaodārāratmī kap sinlapa kān fō̜n lānnā. [Phraratchaya Chao Dararatsami and the art of Lanna Dance]. Thai Magazine, 6(1), 150 - 159.

Saya, U Pyoun Chou. (1968). Mahāgīta Poṅ̒ ˝khup̒ Kyam̒ ˝ [Mahagita Anthology]. Yangon: Paññā ̕Aliṅ̒˝ Cāpe.

Singer, Noel F. (1999). Rāmmakīan nai rāt samnak pai čhāk ʻAyutthayā [The Ramayana in the court coming from Ayutthaya]. In Chutinthranon, S. (ed.), Phamā ‘ān Thai: wādūai prawattisāt læ sinlapa Thai nai thatsana Phamā [Myanmar read Thai: on the history and art in the perspective of Myanmar] (147 - 172). Bangkok: Matichon.

Thbin Wun, U Nu. (1967). Mrn̒mā Sabhiṅ̒ Loka [Entertainment World of Myanmar]. Yangon: Cāpe Bimān̒.

Thepwong, S. (2004). Sārānukrom rabam ram fō̜n [Encyclopedia of Dance]. Bangkok: Odian store.

Wichasin, R. (2002). Kham mān khammư̄ang [Myanmar, Lanna words]. Thai Magazine, 5(2), 15 - 24.

Yuangsi, T. (1997). Kāndontrī Kānkhap Kānfō̜n Lānnā [Music, Chorus and Dance of Lanna]. Chiang Mai: Suriwong Book Center.

Interviewee:
Kin Hia, U. A Myanmar music teacher. 24 September 2007.