The Connotations of Meritorious Action in Buddhism and Social Phenomenon

Main Article Content

Tiamjit Puangsomjit

Abstract

Puñña (meritorious action) is a type of action in Buddhism classified as wholesome action by acting via Puññakiriyā - vatthu 3 (three bases of meritorious action) and Puññakiriyā - vatthu 10 (ten bases of meritorious action). When Paṭicca - samuppāda (the dependent origination) is classified into Vaṭṭa 3 (triple rounds of rebirth), i.e. Kilesa - vaṭṭa (round of defilements), Kamma - vaṭṭa (round of kamma), and Vipāka - vaṭṭa (round of results), with Kilesa (defilements) being the mobilizer of life and action via the intention for action, Puñña (meritorious action) is classified as belonging to Kamma - vaṭṭa (round of kamma) leading to Vipāka - vaṭṭa (round of results) and then leading further to Kilesa - vaṭṭa (round of defilements) in the new cycle. The only persons who can escape from this Puñña cycle are the Arahantas (persons who have attained Nibbāna).


                  The meanings of Puñña at the lexicon level, which are the meanings based on word spelling, are happiness, the purification of innate character, source of dependence, Bhava (existence), merit, and meritorious behavior, all of which are the meanings at the Lokiya level or the worldly level. As for the meanings of Puñña at the connotation level, they are the renouncement, wisdom, supreme happiness, and Nibbāna, all of which are the meanings at the Lokuttara or generally called Dhamma level. However, the meaning of Puñña as happiness is the only meaning that covers both the meaning at the lexicon level and the meaning at the connotation level. It is also the meaning at both the Lokiya and Lokuttara levels in Buddhism. On the other hand, the meaning of Puñña as the purification of innate character is the meaning at the Lokuttara level only. The level of meaning of Puñña depends on the intention of the person who commits the Puñña    action either for the Lokiya (worldly) way or for the Lokuttara (Dhamma) way.


            As for the Puñña (merit) making phenomenon at present, it is found that people prefer to make merit by Dāna (giving) rather than by committing Puññakiriyā - vatthu 3 action to achieve all of its three components of Dāna (giving), Sīla (moral conduct), and Bhāvanā (mental development). The results of Dāna (giving) and Sīla (moral conduct) are the attainment of happiness, success, and various  Sampatti (wealth) such as heavenly wealth and human wealth. It is also found that there is the setting of intention in making merit for the    expectation of achieving happiness, success, and wealth. So, the meaning of Puñña as interpreted from the merit making phenomenon at present is the accumulation of Bhava (existence), Jāti (birth), Kilesa (defilements), Taṇhā (craving) and Upādāna (clinging) rather than the renouncement of all those entities. This is in agreement with the    phenomenon in the past that was the change in the Buddhist society showing the trend that the Thai society is gradually weaning from the ideology of Nibbāna attainment. Therefore, it is found that people at present give importance to Dāna (giving) while neglecting the behaviors of Sīla (moral conduct) and Bhāvanā (mental development) that are the paths leading to Nibbāna attainment.

Article Details

Section
Articles

References

Buddhadasa Bhikkhu (Ngưam). (1994). Phāsā khon - phāsā tham: ngān banlư̄ tham phư̄a khwāmmankhong hǣng phra phut sātsanā [Human Language - Dhamma Language: Work of Dharma for the stability of Buddhism]. Bangkok: Thammasapha.

Buddhadasa Inthapanyo. (1994). Kāntham bunsunotthān [The making of Meritorious Action and Giving]. Bangkok: Thammasapha.

Chom Klao Chao Yu Hua, Phrabat Somdet Phra. (1968). Prachum phra rāt niphon phāsā Pālī nai ratchakān thī sī [His Majesty’s Pali language Assemblies in King Rama IV, Part 1]. Bangkok: Mahamakut Buddhist.

Chom Klao Chao Yu Hua, Phrabat Somdet Phra. (1968). Prachum phra rāt niphon phāsā Pālī nai ratchakān thī sī [His Majesty’s Pali language Assemblies in King Rama IV, Part 2]. Bangkok: Mahamakut Buddhist.

Chom Klao Chao Yu Hua, Phrabat Somdet Phra. (2004).Prachum phra rāt niphon phāsā thainai Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa [His Majesty’s Thai language Assemblies in King Mongkut]. Bangkok: Sangha Supreme Council of Thailand.

DMC TV. (2010, September 17). Kān ʻathitthān thī thūktō̜ng thamhai pen nisai - wongčhō̜n chīwit [The correct for prayer must make it a habit - life cycle]. Retrieved January 1, 2020, from https://www.dmc.tv/pages.

Mahačhulangok ron rāt witthayā lō̜ yēn pakāsitā. (1968). Mahāčhulātēpit kang (Pali) [Maha Chula Tripitaka (Pali)]. Bangkok: Rongphim rungrưng tham.

MGR Online. (2017, February 24). Chǣ thurakit bun lūksō thammakāi tham bān tǣk! mīa ʻǣp ʻao khā thœ̄m lūk sō̜ng sǣn pai tham bun [Unfold the business of Merit Continuously of “Dhammmakaya” broke the house Wife secretly took 200,000 children semester fee to make Meritorious Action]. Retrieved January 6, 2020, from https://mgronline.com/entertainment/detail/9600000019428.

Phayali Thai. (1983). traiphūm kathā rư̄ traiphūm phrarūang phrarātchaniphon phra mahā thammarāchā thī nưng chabap trūat sō̜p chamra mai [Tri Phum Kratha or Tri Phum Phra Ruang, The royal writing of Phra Maha Thammaracha, 1 for New Revision Version (3rd ed.)]. Bangkok: Fine Arts Department.

Phikkhu P.A. Pautto (Somdet Phra Buddhaghosacariya). (2017). Buddhadhamma: The Laws of Nature and their Benefits to Life. translated by Robin Philip Moore. Bangkok: Buddhadhamma Foundation.

Phra Phaisal Visalo. (June 13, 2017). ‘Athitthān yāngrai mư̄a tham bun set. [How to pray when the meritorious action is done]. Retrieved January 12, 2020, from https://www.komchadluek.net/news/knowledge/282139.

Phra Phomagunaphorn (P.A. Prayutto). (2012). Fang lūknimit - phūk sīmā Wat Yānnawētsakawan. [Buried Sonimit - Tie Sima Yanawesakwan Temple (4 th ed.)]. Bangkok: Borisat Sahathammik.

Phra Phomagunaphorn (P.A. Prayutto). (2013). Phatthanā sangkhom Thai dūai khwāmrū khwāmkhaočhai traiphūm. [Developing Thai Society with a Thorough Knowledge and Understanding of the Triphum]. Bangkok: Samnakphim phetæhom chamkat.

Phra Phomagunaphorn (P.A. Prayutto). (2015). Phut tham chabap prap khayāi. [Buddhist Dhamma Enlarged version (43th ed.)]. Bangkok: Samnakphim phetæhom chamkat.

Phrarātchaphongsāwadān krung Thonburī chabap phan čhanthanumāt (čhœ̄m) čhotmāi rāi wan thap ʻaphinihān banphaburut læ ʻēkkasān ʻư̄n [The Royal Chronicles of Krung Thonburi, Phan Chantanumat (Jerm), Chantanumat Day Archives and other documents]. (2008). Bangkok: Sripanya.

Phratraipidok læ ʻatthakathā plǣ chabap mahā makut rāt witthayāla (4th ed.). (2000). Bangkok: Mahā makut rāt witthayālai nai phra bō̜rom rāchūpatham. Phim nư̄ang nai warōkāt khrop sō̜ngrō̜i pī hǣng rātchawong Čhakrī krung Rattanakōsin Phutthasakkarāt 2525.

Phratraipidok phasa Thai chabap maha čhulā long kō̜n na rāt witthayālai. (1996). Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya.

Prime Minister’s Office, Historical Document Publishing Committee. (1974).Prachum silā charưk phāk hok tō̜n thī nưng [The Stone inscription Assemblies, part 6, part 1]. Bangkok: Samnakthamniapnayokratthamontri.

Puangsomjit, T. (2020). Kānsưksā wikhro̜ khwāmmāi khō̜ng bun nai phra phut sātsanā thērawāt [An Analytical Study of the Meanings of Meritorious Action in Theravada Buddhism] (Doctor’s Thesis, Mahachulalongkornrajavidyalaya University).

Sattayanurak, S. (2003). Phut sātsanā kap nǣokhit thāngkān mư̄ang nai ratchasamai phra bāt somdet phra phut yō̜t fā čhulā lōk (Phō̜.Sō̜. 2325 - 2352) [Buddhism and Politicical Concept during the Reign of King Phra Phutthayodfa Chulalok, 1782 - 1809]. Bangkok: Matichon Publishing House.

Tongchieo, W. (2002). Khwām chư̄a rư̄ang bun læ phithīkam kīeokap ʻubōsot khō̜ng chāo phut nai khēt čhangwat Suphan burī [The Beliefs of Meritorious Action and rituals about Buddhist temple in Suphanburi Province] (Master’s Thesis, Rajabhat Institute of Nakhon Pathom).

Wachirayannawarorot, Somdetphramahasamonchao Kromphraya. (1971). Pramūan phra niphon somdet phra mahā samana čhao kromphrayāwachirayānnawarōrot: kān khana song. [Composition of Somdetphramahāsamončhao Krom Phraya Wachirayanwa rorot: Group of the monks]. Bangkok: Mahamakut Buddhist.

Wuthichai Vajiramedhi, Phramaha (Bunthueng). (2003). Botbāt nai kān raksā phra tham winai khō̜ng phrathampidok (Pō̜.‘Ō̜. payuttō): sưksā chapho̜ kō̜ranī thammakāI [Ven. Phra dhammapititaka (P.A. Payutto)’s Role on the Preservation of the Buddha’s Dhammavinaya (Doctrine and Discipline): A Case Study of the thammakāya] (Master’s Thesis, Mahachulalongkornrajavidyalaya University).