เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (ขอบเขตและวัตถุประสงค์)

ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเภทบทความ ประกอบด้วย บทความวิชาการ (Academic article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และ บทความสรุปการประชุมวิชาการ (conference review)
 
วัตถุประสงค์
 1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ แนวความคิด นวัตกรรม ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ การเรียนรู้ ของหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกและผู้สนใจ
นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ
 1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ โดยใช้การพิจารณาที่ผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้นิพนธ์บทความเป็นผู้ใดเช่นเดียวกับผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด  (Double Blind Review)
 2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
 3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร
 4. บทความที่เสนอพิจารณาในวารสารห้องสมุด ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งไปลงพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

Peer Review Process (ขั้นตอนการประเมิน)

บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบ Double Blind  Peer Review จำนวน 3 ท่าน ต่อ บทความ  ดังนี้

 1. กองบรรณาธิการและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา    
  หมายเหตุ : บทความปริทัศน์ (review article)  บทความสรุปการประชุมวิชาการ (conference review)  และบทวิจารณ์หนังสือ (book review) บรรณาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา (Peer Review))
 2. เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหา กองบรรณาธิการจะรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อคิดเห็นในด้านเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสาร และความสัมพันธ์ระหว่างชื่อบทความและเนื้อหา
 3. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
  1.  

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (research article)

บทความวิชาการ (academic article)

บทความปริทัศน์ (review article)

บทความสรุปการประชุมวิชาการ (conference review)

บทวิจารณ์หนังสือ (book review)

Publication Frequency (กำหนดการ)

ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

ค่าประเมินบทความ

เมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว

สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1,500 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท

Author Guidelines (คำแนะนำสำหรับผู้แต่งบทความ)

ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Submission) ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์วารสารบนระบบ ThaiJO ของ TCI https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/1

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.