กองบรรณาธิการ

1. ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
(นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ )
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
3. รองศาสตราจารย์ ปราณี อัศวภูษิตกุล
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
กองบรรณาธิการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
กองบรรณาธิการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ สังข์ทอง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
กองบรรณาธิการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ
(โรงเรียนเสนารักษ์ กรมการแพทย์ทหารบก)
กองบรรณาธิการ
7. อาจารย์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี)
กองบรรณาธิการ
8. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
กองบรรณาธิการ
9. นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กองบรรณาธิการ
10. นายชาตรี วงษ์แก้ว
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
กองบรรณาธิการ
11. นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
กองบรรณาธิการ
12. นางสาวสุจิตร สุวภาพ
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์)

ผู้จัดการวารสาร

กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร

1. อาจารย์รดาณัฐ ภูสมนึก
(สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร
2.  อาจารย์กันยามาศ สงวนศักดิ์
(สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร
3.  นายศรนารายณ์ บุญขวัญ
(บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร
4.  นางสาวสมหฤทัย สุวรรณ 
(บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร