Editorial Team

1.

ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
(นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ )

ที่ปรึกษา

2.

นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์)

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

3.

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

กองบรรณาธิการ

4.

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

กองบรรณาธิการ

5.

ดร.นฤมล รื่นไวย์
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

กองบรรณาธิการ

6.

ดร.ทัศนัย วงศ์วิเศษกุล
(สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน)

กองบรรณาธิการ

7.

ดร.จุฑารัตน์ นกแก้ว
(มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)

กองบรรณาธิการ

8.

ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

กองบรรณาธิการ

9.

ผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

กองบรรณาธิการ

10.

นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์)

กองบรรณาธิการ

11.

นางสาวพิมลอร ตันหัน
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

กองบรรณาธิการ

12.

นางสาวสุจิตร สุวภาพ
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์)

ผู้จัดการวารสาร

13.

นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์)

ผู้จัดการวารสาร

 

14.

นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้จัดการวารสาร