กองบรรณาธิการ


1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล
(นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ )
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
กองบรรณาธิการ
4.  อาจารย์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี)
กองบรรณาธิการ
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
กองบรรณาธิการ
6. ส.อ.พงศกร สุกันยา
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
กองบรรณาธิการ
7. อาจารย์ ปิยวรรณ ฟอน เฮอร์เด
(มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต)
กองบรรณาธิการ
8. นางพยอม ยุวะสุต
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ)
กองบรรณาธิการ
9. นายชาตรี วงษ์แก้ว
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
กองบรรณาธิการ
10. นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
กองบรรณาธิการ
11. นางสาวสุจิตร สุวภาพ
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์)

ผู้จัดการวารสาร

กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร

1. นายพุฒิภัทร เสมอจิตร
(วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)
กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร
2.  นางสาววาสนา คำสงค์
(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม)
กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร
3.  นางสาวสุวิกรานต์ ไตรวิทยาศิลป์
(สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร
4.  นายรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ 
(สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการตรวจรูปแบบวารสาร