ติดต่อ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2734 9022-3 โทรสาร 0 2734 9021 เว็บไซต์ https://tla.or.th

Thai Library Association (TLA)
1346 Arkarn Songkrua Road 5, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 2 724-9022-3 Fax. +660 2 734-9021 Website: https://tla.or.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ +66 2734 9022-3

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

สุจิตร สุวภาพ
เบอร์โทรศัพท์ +66 2734 9022-3