ข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อเผยแพร่ ในวารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

2020-07-27

announce.jpg       

อกำหนดใหม่ในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

New Requirements for submitting articles for publications in T.L.A.Bulletin, Thai Library Association

ทั้งในส่วนการเตรียมเนื้อหาบทความ การจัดทำรายการอ้างอิง  เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ต้องการส่งบทความเพื่อแผยแพร่ในวารสารห้องสมุดฯ 

เนื้อหาของบทความ     

            1.  เป็นบทความในวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

             2. เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษต้องผ่านการอ่านและประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ  และยอมรับการให้ลงพิมพ์โดยกองบรรณาธิการ

             3.  ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาบทความที่จะได้รับลงพิมพ์

             4.  ต้องผ่านการอ่านและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้น ๆ และยอมรับให้ลงพิมพ์โดยกองบรรณาธิการ

              5. ผู้เขียนต้องยินดีให้เผยแพร่บทความนี้ในเว็บไซต์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ และ เว็บไซต์วารสารบนระบบ ThaiJO ของ TCI

           การเตรียมต้นฉบับ

               1. ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนทุกคน อีเมล ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน/ที่อยู่ของผู้เขียนบทความอย่างชัดเจน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

               2. บทคัดย่อความยาวประมาณ 200 คำ พร้อมคำสำคัญ 3-5 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

               3. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวประมาณ 15 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาด 16 point  ระยะการจัดหน้า  จากบน 2.5 นิ้ว  ท้าย 1 นิ้ว ซ้าย 2 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว  พร้อมทั้งส่ง file บทความทางอีเมล tla.bullentin@gmail.com และ rungtipho@gmail.com และ/หรือ ระบบ Thaijo

              4. เนื้อหาบทความ ประกอบด้วย บทนำ ส่วนเนื้อเรื่อง บทสรุป  และเอกสารอ้างอิง

        การอ้างอิงในเนื้อเรื่องและรายการอ้างอิง

               ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบ APA ฉบับล่าสุด แต่ละรายการที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา จะต้องมีรายการอ้างอิงที่สมบูรณ์ปรากฏอยู่ในรายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรม ท้ายบทความ

               ทุกบทความ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ รายการอ้างอิงทุกรายการทั้งในเนื้อเรื่องและท้ายบทความ ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นภาษาไทย ต้องแปลหรือทับศัพท์แบบถอดอักษร (Transliterate) และให้ระบุท้ายรายการว่า [In Thai]

               การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้

ตัวอย่าง

Maxwell (2013) … หรือ … (Maxwell, 2013)

Agosto & Hughes-Hassell (2005) … หรือ … (Agosto & Hughes-Hassell, 2005)

Tuamsuk, Kwiecien, & Sarawanawong (2013) … หรือ … (Tuamsuk, Kwiecien, &

Sarawanawong, 2013)

Browne et al. (2015) …  หรือ …  (Browne et al., 2015)

University of Technology, Sydney (2015) หรือ (University of Technology, Sydney, 2015)

               รายการอ้างอิง  ให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ใช้รูปแบบการลงรายการตามระบบ APA ฉบับล่าสุด

ตัวอย่าง

  • หนังสือ

Maxwell, R. L. (2013). RDA and serials cataloguing. London: Facet Publishing.

Wipawin, N.,¬¬ & Premkamolnetr, N. (2008). Library innovation and knowledge management. Bangkok:

               CAT Solutions. [In Thai]

  • บทความวารสาร

Sacchanand, C. (2015). Internationalization of library and information science education in Thailand.  TLA

               Research Journal, 8(2), 1-19. [In Thai]

Tuamsuk, K., Kwiecien, K., & Sarawanawong, J. (2013). A university library management model for

               students’ learning support. International Information & Library Review, 45, 94-107.

  • เอกสารการประชุมวิชาการ

Sturges, P., & Gastinger, A. (2013). The information literate brain. In S. Kurbanoğlu, et al. (Eds.), Worldwide

commonalities and challenges in information literacy research and practice (pp. 31-40), European Conference on Information Literacy, Istanbul, Turkey.

  • บทความหรือบทในหนังสือ

Browne, M., Plovnick, C., Palmer, C., & Caldwell, R. (2015). Framing a topic for library research.

In P. Bravender, H. McClure, and G. Schaub (Eds.), Teaching information literacy threshold

concepts: lesson plans for librarians  (pp. 45-53), Chicago, IL: ACRL.

  • วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

Leenaraj, B., & Tuamsuk, K. (2012). Research support services model for Thai research University libraries

               (Doctoral Dissertation, Ph.D. in Information Studies, Khon Kaen University, Thailand). [In Thai]

  • เอกสารจากเว็บไซต์

University of Technology, Sydney. Center for Local Government. (2015). Regional library management

models. Summary paper prepared for the State Library of NSW. Retrieved May 13, 2015, from https://www.sl.nsw.gov.au/sites/default/files/ regional_library_models_report.pdf

        รูปแบบการจัดพิมพ์

          1. ขนาดของต้นฉบับ  พิมพ์ในหน้ากระดาษขนาด A4  โดย ระยะการจัดหน้า  จากบน 2.5 นิ้ว  ท้าย 1 นิ้ว ซ้าย 2 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว

          2. รูปแบบอักษรและการจัดวางตำแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร Angsana New ตัวอักษรขนาด 16 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด

      การส่งต้นฉบับบทความ 

      ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Submission) ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์วารสารบนระบบ ThaiJO ของ TCI

      ที่ URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin  หรือส่งอีเมลมายังบรรณาธิการ ทางอีเมล tla.bullentin@gmail.com และ rungtipho@gmail.com

        เกณฑ์การพิจารณาจะยึดตามแนวทาง ดังนี้

ขั้นตอนการประเมิน (Peer Review Process) บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบ Double Blind  Peer Review จำนวน 2 ท่าน ต่อ บทความ  ดังนี้

      1) กองบรรณาธิการและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา  

     หมายเหตุ : บทความปริทัศน์ (review article)  บทความสรุปการประชุมวิชาการ (conference review)  และ

บทวิจารณ์หนังสือ (book review) บรรณาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา (Peer Review)

      2) เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหา กองบรรณาธิการจะรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องให้ข้อคิดในด้านความมีสาระในเนื้อหา และความสัมพันธ์ระหว่างชื่อบทความและเนื้อหา

     3) บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

      ประเภทของบทความ) ได้แก่

       บทความวิจัย (research article)

       บทความวิชาการ (academic article)

       บทความปริทัศน์ (review article)

       บทความสรุปการประชุมวิชาการ (conference review)

       บทวิจารณ์หนังสือ (book review)

หมายเหตุ : ติดต่อประธานแผนกวารสารและสื่อวิชาการ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ฯ

1346  ถนนอาคารสงเคราะห์ 5  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-736-7838, 02-734-9023, 089-893-9397 

E-mail : tla2497@gmail.com, tla2497@yahoo.com

วารสารห้องสมุด ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความทุกเรื่องที่ลงตีพิมพ์จะได้รับการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ความคิดเห็นและบทความที่ปรากฏในวารสารนี้ เป็นของผู้เขียนซึ่งมิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำ
และมิใช่ความรับผิดชอบของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การนำบทความในวารสารนี้ไปตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้จัดทำ