วารสารห้องสมุดฯ ปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ

2021-08-29

ที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารห้องสมุด ฯ เมือวันที่ 28 สิงหาคม 2564 มีมติให้ปรับหลักเกณฑ์การประเมิน
บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องได้รับการตรวจอ่านจากผู้ประเมินจำนวน 3 ท่านต่อบทความ  โดยจะเริ่มดำเนินการสำหรับบทความที่ Submit เข้ามาในระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ตำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปให้ใช้การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้

หมายเหตุ : สำหรับบทความที่ผ่านการประเมินถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว