การขาดการรู้สารสนเทศสุขภาพ: ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และบทบาทของบรรณารักษ์ต่อการสอนการรู้สารสนเทศสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • อรทัย วารีสอาด สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สมชาย วรัญญานุไกร สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

สุขภาพการรู้สารสนเทศ, สุขภาพการสอน, การรู้สารสนเทศสุขภาพ

บทคัดย่อ

การขาดการรู้สารสนเทศสุขภาพเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีปัจจุบัน บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ หรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีผลร้ายต่อสุขภาพ ทำให้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตดังนั้นจึงควรใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ  โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งสารสนเทศสุขภาพที่มีหลากหลาย ดังตัวอย่างซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ ดังนี้ 1) เออร์โกโนมิกส์ (Ergonomics) 2) กายบริหารสร้างสมดุล  3) ท่วงท่าในการใช้คอมพิวเตอร์  4) การดูแลดวงตาอันมีค่า  ทั้งนี้พบว่า เนื่องจากบรรณารักษ์มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสุขภาพและการประเมินสารสนเทศสุขภาพ  ทำให้มีบทบาทโดดเด่นในการสอนการรู้สารสนเทศสุขภาพ เป็นที่ยอมรับและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anusara, T. (2010, January 27). Let's Learn to Cope with the Disease, New Trends in Health Care. Post Today. Retrieved April 2, 2017, from URL:https:// www. posttoday.com/ life/life/7478 [In Thai]

Benjaporn, K. (1994). Eye vs Computer.Microcomputer User Journal, 1(11), 20-25. [In Thai]

Buddha Isara. (2003).Body Movement Makes the Comfortable Life along the Buddhist Oriented.(In Thai). Retrieved February 21, 2017, from URL: http://www.onoi.org/index.php/ 71-2010-09-08-14-51-57/2010-10-04-16-38-24/593-2010-10-02-13-14-54

Chen, Tanto. (2015, April 8). Family Claims 36-Year-Old Shenzhen Man 'Worked Himself to Death'. Shanghaiist in News. Retrieved January 9, 2018, from URL: http://shanghaiist.com/2015/04/08/a_36-yearold_man_in_shenzhen_works .php

Editors. (2014,April).Look on the Mobile Screen for a Long Time. It’s Risky to be Blind Unconsciously. Dhammaleela, 14(160), 73. [In Thai]

Editors. (2016, October 8). More than 200 Japanese “Worked Himself to Death”. Manager Online. Retrieved January 9, 2018, from URL: http://www.manager.co.th/Japan /ViewNews.aspx? NewsID=959000010 1229 [In Thai]

Hsu, Chiehwen Ed. (2003). Promoting Health Information Literacy-Collaborative Opportunities for Faculty of Health Sciences and Academic Librarians. Academic Exchange Quarterly, 7(1), 200-206.

Kaeodumkoeng, K.; & Triphetsriurai, N. (2011). Health Literacy. Nonthaburi: Health Education Division, Ministry of Public Health. [In Thai]

Klajon, J. (2012). Decode Health Vol.3: Let’s be a Doctor to Take Care of Your Own Health. 3rd ed. Bangkok [In Thai]

Kloomsoodfangfun (2017). Health Care Techniques in Accordance with Sufficiency Economy Principles on Buddhist Medicine. Retrieved April 2, 2017, from URL: http://www.morkeaw.net/k-technic.html#9 [In Thai]

Maitaouthong, T.(2011). Concept of Health Information Literacy Instruction. Journal of Information Science, 29(2), 65-72. [In Thai]

Man Nature.(2017). Retrieved February 16, 2017, from URL: http://mannature.com/ [In Thai]

Manganello, Jennifer A. (2008). Health Literacy and Adolescents: A Framework and Agenda for Future Research.Health Education Research,23(5), 840-847. Retrieved February 21, 2017, from URL: http://her.oxfordjournals.org/content/ 23/5/840.long

Ministry of Public Health. Department of Health. (2014). Health Care for Computer Users Retrieved February 2, 2017, from URL: http://www.anamai.moph. go.th/occmed/document/BookComputer.pdf [In Thai]

Ministry of Public Health. Health Education Division.(2013). Guideline for Health Literacy Development to Reduce the Risk Behaviors. Retrieved April 2, 2018, URL: http://healthcaredata.moph.go.th/screen2/sdownload/2556/1model_thai_health_lifestyle/1_13.pdf [In Thai]

Medical Library Association. (2003). Health Information Literacy Definitions. Retrieved February 21, 2017. from URL: http://www.mlanet.org/resources/healthlit/define.html

Norman, Cameron D; & Skinner, Harvey A. (2006). E-health Literacy: Essential Skills for Consumer Health in a Networked World.Journal of Medical Internet Research, 8 (2). Retrieved February 21, 2017, from URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC1550 701/

Office Ergonomic Library .(2012) Retrieved December 1, 2012, from URL: http://www.ergoteam.net/ergoinfo/library
Phra Ajarn Chainarong Upasamo. (2009).Training the Physical and Mental Balancealong the Buddhist Oriented. (VCD) . Bangkok: ASTV. [In Thai]

The Royal Society. (2017). Terminology. Retrieved February 21, 2017, from URL: http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php [In Thai]

Shipman, Jean P.; Kurtz-Rossi, Sabrina; & Funk, Carla J. (2009). The Health Information Literacy Research Project. Journal of the Medical Library Association, 97 (4), 293-301. Retrieved December 1, 2017. from URL: http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PM C2759165/

Sitthiwet, C. (2013). Yoga: Body and Mind.Retrieved April 2, 2017, from URL: http://visutti.co/article14_2.htm [In Thai]

Thai Junior Encyclopedia Project by Royal Command of H.M. the King, Vol.32. (2016). Retrieved February 21, 2016, from URL: http://kanchanapisek.or.th/ kp6/sub/book /book.Php?book=32&chap=7&page=t32-7-infodetail01.html [In Thai]

Watanapa, P. (December 31, 2015). Let's take care of your health.Manager Online. Retrieved February 21, 2017, from URL: http://www.manager.co.th/qol/ viewnews.aspx?News ID=95800 00142786 [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30

Most read articles by the same author(s)