การอนุรักษ์ข้อมูลในมหาวิทยาลัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • น้ำทิพย์ วิภาวิน ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

การอนุรักษ์ข้อมูล, เมทาดาตา

บทคัดย่อ

การอนุรักษ์ข้อมูลเป็นการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัลในคลังสารสนเทศของสถาบันและห้องสมุดดิจิทัลเพื่อใช้งานในระยะยาวตามวัฏจักรข้อมูล โดยเริ่มจากการสร้างและการจัดเก็บข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลนั้นสามารถสืบค้นได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยต่อไปในอนาคตหรือนำกลับมาใช้ได้อีก ประกอบด้วยกระบวนการอนุรักษ์เอกสารและการอนุรักษ์ข้อมูลที่อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัลซึ่งเป็นงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยและศูนย์ข้อมูลงานวิจัย การอนุรักษ์ข้อมูลมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยที่ให้ทุนวิจัยที่ต้องการให้เผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จึงมีการอนุรักษ์ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ้ขอมูลวิจัยไว้อย่างเป็นระบบให้สามารถนำไปใช้งานต่อยอดองค์ความรู้ได้ในอนาคต โดยข้อมูลงานวิจัยที่จัดเก็บสามารถอ้างถึงเชื่อมโยงกับสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ให้ทุน บทบาทของห้องสมุดในการอนุรักษ์ข้อมูลมี 3 ระดับคือโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ โครงสร้างพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย และระดับการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

น้ำทิพย์ วิภาวิน, ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail: namtip.wip@stou.ac.th , nwipawin@gmail.com

References

Chuodbury, S.G. 2008. Case study in data curation at Johns Hopkins University.
URL:http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/
library_trends/v057/57.2.choudhury.html

CIRSS. 2013. (Retrieved 2014 May). Data Curation Education Program (DCEP). URL:
http://cirss.lis.illinois.edu/CollMeta/dcep.html

Crow, R. 2002. (Retrieved 2012 November 10). The case for institutional repositories : a
SPARC position paper. URL: http://www.arl.org/sparc/bm~doc/
ir_final_release_102-2.pdf


Databib: cataloging the worldus research data repositories. 2013. URL: http://databib.org/about.php

Data Curation. 2013. URL: http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/ms/data_curation

Data Curation. 2013. URL: http://rci.ucsd.edu/data-curation/definition.html

Data Seal of Approval. 2013. URL: https://assessment.datasealofapproval.org/apply/
DCC Curation Lifecycle Model (2013). URL: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation
lifecycle-model

The DOI System. URL: http://www.doi.org/doi_handbook/
9_OperatingProcedures.html#9.1.4

The Dublin Core Collections Application Profile (DC Collections AP) 2007. URL: http://
dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/2007-03-09/

The Fedora Digital Object Model. 2012. (Retrieved 2012 November 10).URL: http://
fedora-commons.org/documentation/3.0b1/userdocs/digitalobjects/
objectModel.html

Gray, J and others. 2002. Online scientific data curation, publication, and archiving. URL:
http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=64568

Gold, A. 2010. Data curation and libraries : short-term developments, long-term
prospects. URL: http://works.bepress.com/agold01/9/
History of DC . 2009. URL: http://dataconservancy.org/about/history-of-dc/
An introduction to the data curation lifecycle model - Where do librarians fit in? 2013.
URL: uction-to-the-data-curation-lifecycle-model-where-do-librarians-fit-in/e
http://kevinthelibrarian.wordpress.com/2012/07/20/an-introduction-to-thedata-
curation-lifecycle-model-where-do-librarians-fit-in/

Palmer, C.L. 2008. Contouring Curation for Disciplinary Difference and the Needs of Small Science
URL: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/9715

Pryor, G. 2012. Managing research data. London : Facet Publishing.
The Purdue University Research Repository: providing institutional data services with a
virtual research environment, data publication and archiving . 2013. URL: http://
www.slideshare.net/courtneyearlmatthews/purr-or2013

OpenAIRE guide for research institutions. 2011. URL: http://www.openaire.eu/en/
component/attachments/download/141

Thompson , CA and others. 2013. Specialization in data curation : preliminary results from an alumni survey, 2008-2012. URL: http://www.asis.org/asist2013/proceedings/submissions/posters/126poster.pdf

Witt, M. .2012. Institutional repositories and research data curation in a distributed
environment. URL: http://docs.lib.purdue.edu/lib_research/104/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-16