บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • จุมพจน์ วนิชกุล ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จุมพจน์ วนิชกุล, ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร. จุมพจน์ วนิชกุล
          กรรมการ และ ประธานชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ชสบ.)
          ที่อยู่ : 119-120 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
          E-mail : wachum49@hotmail.com

          Website : http://www.wachum.com

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-16