ความเป็นสากลกับการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : แนวคิดและมุมมอง

ผู้แต่ง

  • ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

ความเป็นสากล, การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

บทคัดย่อ

Inside the articleT2-1.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9B6BfN"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9B6BfN.th.png" alt="9B6BfN.th.png" border="0"></a> <a href="https://www.picz.in.th/image/9B64GE"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9B64GE.th.png" alt="9B64GE.th.png" border="0"></a> <a href="https://www.picz.in.th/image/9B6fqV"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9B6fqV.th.png" alt="9B6fqV.th.png" border="0"></a> <a href="https://www.picz.in.th/image/9B6hHQ"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9B6hHQ.th.png" alt="9B6hHQ.th.png" border="0"></a> <a href="https://www.picz.in.th/image/9B63SS"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9B63SS.th.png" alt="9B63SS.th.png" border="0"></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-16

Most read articles by the same author(s)