การพรรณนาสารนิเทศดิจิทัล

  • สมชาย วรัญญานุไกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อรทัย วารีสะอาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำสำคัญ: วัตถุสารสนเทศดิจิทัล

บทคัดย่อ

Inside the article

9Bc8QS.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

9Bcr4Q.jpg
เผยแพร่แล้ว
2018-09-23
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ